Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Piispainkokous päätti luopua sukupuolisidonnaisesta papin virkapukuohjeesta

 

Papin uusi virkapukuohje ei määrittele virkapukua papin sukupuolen mukaan. Kuvassa erilaisia papinpukuja Pietarinkirkossa. Kuvassa vasemmalta kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, piispa Kaisamari Hintikka, kansliapäällikön erityisavustaja Elina Hellqvist sekä asiantuntija Timo-Matti Haapiainen.

Piispainkokous päätti kokouksessaan 17.4. esittää kirkolliskokoukselle, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko solmii yhteistyösopimuksen Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Piispainkokous hyväksyi ohjeen papin ja lehtorin virkapukeutumisesta istunnossaan Helsingissä. Ohje lisää valinnanvapautta pappien pukeutumisessa, eikä määrittele pukeutumista papin sukupuolen mukaan.

Uusi ohje antaa papille vapauden valita ohjeistetuista pukuvaihtoehdoista sen, jota pitää itselleen luontevimpana. Pukeutumisen lähtökohtana on, että pappi on aina virkaa toimittaessaan tunnistettavissa papiksi. Ohjeen liite selventää, miten papin virkapukuohjetta noudatetaan käytännössä.

KRS Raamattukonf. 3.-16.6.

Piispainkokouksen kanslia toteutti syyskuussa 2022 yhdessä Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen kanssa kyselyn papin virkapuvun käytöstä. Kyselystä kävi ilmi, että vuonna 2010 annettua aiempaa ohjetta piti tarkoituksenmukaisena 48 prosenttia, mutta 36 prosenttia oli eri mieltä. Avovastauksista kävi ilmi, että moni vastaajista ei pitänyt tarkoituksenmukaisena sukupuolen määrittelyä virkapukeutumisessa.

Yhteistyösopimuksen solmiminen Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa

Piispainkokous esittää kirkolliskokoukselle, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko solmii yhteistyösopimuksen Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Monipuolista yhteistyötä kirkkojen välillä on tehty jo pitkään.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on yhteistyösopimus useiden kirkkojen kanssa. Sopimusten tavoitteena on koordinoida yhteistyötä kumppanikirkkojen kanssa. Jos kirkolliskokous päättää yhteistyösopimuksen solmimisesta, sopimus on tarkoitus allekirjoittaa lokakuussa 2023 Unkarin kirkon johdon Suomen-vierailun yhteydessä.

Kirkollisten toimitusten uudet kollehtarukoukset

Piispainkokous lähettää kirkolliskokoukselle myös esityksen kirkollisissa toimituksissa käytettävistä uusista kollehtarukouksista. Kollehtarukoukset ilmaisevat kirkon yhteistä uskoa ja ovat kirkkokäsikirjan varsinaista aineistoa, ja siksi niiden hyväksyminen kuuluu kirkolliskokoukselle.

Rukousten työstö on osa prosessia, jossa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkollisten toimitusten – kasteen, konfirmaation, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen – rukouksiin julkaistaan uutta materiaalia.

Uusien rukousten laatimisen tavoitteena on ollut tuottaa rukouksia, jotka liittyvät vahvasti koolla olevien ihmisten tilanteeseen ja ovat kielellisesti selkeitä sekä ymmärrettäviä. Kielellistä selkeyttä on pyritty lisäämään muun muassa lauserakenteita yksinkertaistamalla ja käyttämällä tuttuja sanoja ja vertauskuvia. Osa kollehtarukouksista vastaa selkokielisten rukousten tarpeeseen.

Pappisvirkaan vaadittavaan teologiseen tutkintoon täydennys

Piispainkokous hyväksyi sisällöllisesti uuden päätöksen pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta ja pyytää siitä Kirkon laintarkastustoimikunnalta lausuntoa. Tämän jälkeen asia palaa vielä piispainkokouksen käsittelyyn toukokuussa.

Muutoksen myötä nykyiseen säädökseen tulisi täydennys, jossa kuvattaisiin tarkemmin, miten opiskelijan on syytä täydentää opintojaan, jos hänellä on suoritetusta tutkinnosta huolimatta puutteelliset tiedot suomalaisesta uskonnollisesta elämästä, luterilaisesta tunnustuksesta sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämästä ja kirkollisista toimituksista.

Lisäyksen taustalla on havainto kirkkohallitukselle tulevista pyynnöistä opintojen ja koulutuksen rinnastamisesta henkilöiltä, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa jossain kansainvälisessä yliopistossa. Muutoksen taustalla on myös 1.7.2023 voimaan tuleva uusi kirkkolainsäädäntö, jota vastaamaan piispainkokouksen päätökset tulee päivittää.

Kirkon viestintä