Helluntailaiset ja Vapaakirkko valmiita luopumaan vihkimisoikeudesta tarvittaessa

 

Myös niin sanottujen vapaiden suuntien kirkkojen puitteissa saatua vihkioikeutta voidaan käyttää omavaltaisesti.

Uuden avioliittolain astuttua voimaan uskonnolliset yhdyskunnat ovat joutuneet tekemään linjavetoja suhteessa muuttuneeseen tilanteeseen. Mikään yhdyskunta ei vielä ole ilmoittanut alkavansa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Polttelevin kysymys lienee kuitenkin se, voiko oikeus vihkiä avioliittoon muuttua jossain vaiheessa vihkivelvollisuudeksi. Ovatko helluntailaiset pohtineet, miten tällaisessa tilanteessa toimittaisiin?
– Tästä asiasta on kyllä ollut puhetta jo vuosia sitten, Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen sanoo.
– Kun vuonna 2009 parisuhdelakiin tehtiin muutoksia, Helluntaikirkko oli eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana. Jo tuolloin totesimme, että mikäli vihkimisoikeus alkaa rajoittaa eettistä näkemystämme, vihkimisoikeudesta ollaan valmiit luopumaan. Samalla tavalla ajatellaan nytkin.
– Toki vihkimisoikeus on hieno mahdollisuus, mutta meillä ei ole ehdotonta tarvetta pitää siitä kiinni.

Miehen ja naisen liitto

Helluntaikirkko julkaisi vuoden 2009 Talvipäivien yhteydessä kannanoton, jossa käsiteltiin Helluntaikirkon ja helluntaiseurakuntien kantaa avioliittoon. Siinä avioliiton todettiin olevan helluntailaisille nimenomaan miehen ja naisen välinen liitto.
Kannanotto lähetettiin tuolloin myös kaikille kansanedustajille, ja se julkaistiin myös muun muassa Helsingin Sanomissa.
Esko Matikaisen mukaan kannanotto ollaan julkaisemassa pian uudestaan nykytilanteeseen päivitettynä.
– Helluntaikirkko on siis linjannut kantansa jo aiemmin, eikä lakimuutos tuo siihen mitään muutosta, Esko Matikainen toteaa.

Eri tavalla ajattelevat kohdattava

Suomen Vapaakristillinen neuvosto (SVKN) keskusteli avioliitosta hiljattain. Siellä todettiin, että lainsäädännön muutos ei tuo muutoksia minkään jäsenkirkon linjauksiin.
– Muutama kirkoista on lausunut tämän jo yhdyskuntajärjestyksessä tai muussa omassa asiakirjassaan ja jotkut ovat sitoutuneet kansainvälisten organisaatioidensa linjauksiin, Esko Matikainen sanoo.
– Lakimuutoksen katsotaan kuitenkin heijastavan tämän ajan yleisiä näkemyksiä, eikä tältä haluta ummistaa silmiä. Kirkot ovatkin ohjeistamassa seurakuntien johtoa ja sielunhoitajiaan kohtaamaan oikealla tavalla ihmisiä, joilla on seksuaalietiikassa kirkon kannasta poikkeava näkemys.

”Edustamme vastakulttuuria”

Suomen Vapaakirkko toisti julkaisussaan oman avioliittolinjauksensa uuden lain voimaan astumisen alla.
– Kun uusi avioliittolaki nyt maaliskuussa astuu voimaan, edustamme tältä osin vastakulttuuria. Niin kauan kuin pastoreidemme vihkioikeus ei merkitse velvollisuutta toimia omaa vakaumustaan vastaan, emme näe tarvetta vihkioikeudesta luopumiseen, kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen totesi Suomen Viikkolehdessä.
Kaikkien kirkkojen – siis myös Helluntai- ja Vapaakirkon – vihkioikeutta on mahdollista käyttää omavaltaisesti. Samaa sukupuolta olevien vihkimys on juridisesti pätevä riippumatta vihkijän taustayhteisöstä.
– Homoparin vihkimisestä seuraisi varmaankin vihkimisoikeuden menettäminen varsin pian ja myös haastetta yhteisön sisällä, Esko Matikainen arvelee tilannetta helluntaiseurakuntien osalta.

 

Aiheet