Kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietintö: Avioliittokäsityksen laajentaminen ei ole perusteltua

Kuva: Sari Savela

Kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnön mukaan perusteita Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi ei löydy riittävästi.

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön edustaja-aloitteeseen, joka käsittelee kirkon avioliittokäsityksen laajentamista myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Mietintöön on annettu myös eriävä mielipide.

Edustaja-aloite (1/2017) annettiin kevään 2017 kirkolliskokoukselle, ja sen ehdotuksena on, että kirkolliskokous päättäisi ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvattaisiin mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti.

Sansa kesäkeräys artikkelin alle

Perustevaliokunta tarkastelee yli 50-sivuisessa mietinnössään (1/2018) asiaa monesta näkökulmasta teologisesti ja yhteiskunnallisesti arvioiden muun muassa Raamatun tulkintaa sekä kirkollisen vihkimisen luonnetta jumalanpalveluksena. Valiokunta tuli työnsä pohjalta siihen lopputulokseen, että aloitteen esittämät näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle.

Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että avioliitosta eri tavalla ajattelevien kesken säilyy hyvä keskusteluyhteys ja että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kristityt voivat täysipainoisesti tuntea kuuluvansa samaan kirkkoon. Kunnioittavaan keskusteluun kuuluu sekä teologisten perusteiden että toisten kokemusten kärsivällinen kuunteleminen. Tästä huolehtiminen kuuluu valiokunnan mielestä piispainkokoukselle.

Osa perustevaliokunnan jäsenistä on allekirjoittanut eriävän mielipiteen, jossa esitetään aloitteen hyväksymistä. Eriävän mielipiteen allekirjoittaneiden edustajien mukaan aloite on kannatettava, koska avioliittokäsityksen laajentamiseen on vahvat teologiset, pastoraaliset ja sosiaalieettiset perusteet. Eriävässä mielipiteessä esitetään lisäksi, että jos aloite hylätään, piispainkokousta pyydetään antamaan pastoraalinen ohjeistus vihki- ja siunauskaavojen käytöstä samaa sukupuolta olevien parien kirkollisissa vihkimisissä ja siunaamisissa.

Perustevaliokunta valmistelee kirkolliskokoukselle kirkon uskoa ja oppia, kirkon työn perusteita, kirkon ja valtion suhteita sekä kirkon suhteita muihin kirkkoihin ja uskontokuntiin koskevat asiat ja niihin liittyvät kysymykset.

Kirkolliskokous on koolla maanantaista perjantaihin 14.5.–18.5.2018.

Perustevaliokunnassa on työn alla myös mietintö selvitykseen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta. Selvityksen laati piispainkokouksen kutsusta professori emerita Eila Helander. Helanderin selvityksessä todetaan, että kirkolla ei ole aihetta luopua vihkioikeudestaan. Kirkolliskokous kävi aiheesta lähetekeskustelua syksyn 2017 istunnossaan.

PS Norvanto Hedelmästään puu tunnetaan