Vantaankosken seurakuntaneuvosto sivuutti kirkkoa sitovan lähetystyön perussopimuksen, KLK:n ohjeet ja seurakunnan kansainvälisen työn tiimin esityksen

 
Äiti ja tytöt lukevat. Kuva: Maria Vuorma

Päätöksessä todetaan, että ”Päätöksellä on kansainvälistä vaikutusta lasten ja nuorten asemaan, koska lähetysjärjestöt tekevät hyvin paljon töitä lasten ja nuorten sekä perheiden olojen parantamiseksi ja äitien koulutuksen tukemiseksi.” Kuva: Maria Vuorma

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Lähetysyhdistys Kylväjä ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ovat julkaisseet yhteisen julkilausuman.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Lähetysyhdistys Kylväjä ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ovat huolissaan siitä, että lähetysmäärärahoja käytetään painostuskeinona lähetysjärjestöjen teologian muuttamiseksi. Perjantaina 26. marraskuuta julkaisemallaan julkilausumalla Kansanlähetys, Kylväjä ja Evankeliumiyhdistys haluavat herättää keskustelua yhdenvertaisuuden toteutumisesta kirkossa.  

Vantaankosken seurakuntaneuvosto on päättänyt leikata sekä Kansanlähetyksen että Kylväjän kansainvälisen tuen määrärahaa vuodelle 2021 ja lopettaa tuen kokonaan Evankeliumiyhdistykseltä. Sen sijaan tukea kohdistettiin Kirkon Ulkomaanavulle, joka ei ole lähetysjärjestö, sekä Evankeliselle lähetysyhdistykselle, joka ei ole kirkon virallinen lähetysjärjestö. Vantaankosken seurakunta sivuutti näin evankelis-luterilaisen kirkon perussopimuksen, jossa kirkko on sitoutunut kohtelemaan lähetysjärjestöjään yhdenvertaisesti.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Lisäksi järjestöt ovat huolissaan siitä, että päätöksellä sivuutetaan seurakuntalaisten tahto. Kirkon Lähetystyön Keskuksen (KLK) suosituksen mukaan talousarviomäärärahat tulee jakaa siinä suhteessa kuin seurakuntalaiset tukevat taloudellisesti lähetysjärjestöjen työtä.
”On epäjohdonmukaista asettaa kirkon lähetysjärjestöt epätasa-arvoiseen asemaan vetoamalla yhdenvertaisuuteen. Talousmäärärahojen jakelu tulisi perustua lähetystyön sisältöön ja laatuun, sekä seurakuntalaisten tahtoon, ei vallankäyttöön, jolla sivuutetaan Kirkolliskokouksen päätös ja mitätöidään Kirkon Lähetyskeskuksen asettamat kriteerit”, Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen pahoittelee.

Julkilausuma:

Vantaankosken seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18. marraskuuta leikata kolmanneksella Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen ja Lähetysyhdistys Kylväjän saamaa kansainvälisen tuen määrärahaa vuodelle 2021 ja lopettaa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen saaman tuen kokonaan. Päätöksestä äänestettiin äänin 8–8, jolloin puheenjohtajana toimineen kirkkoherra Hannu Pöntisen ääni ratkaisi. Päätöstä perusteltiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolustamisella.

Päätös merkitsi aiemmin kirkon virallisille lähetysjärjestöille osoitetun tuen kohdistamista Kirkon Ulkomaanavulle, joka ei ole lähetysjärjestö, sekä Evankeliselle lähetysyhdistykselle, joka ei ole kirkon virallinen lähetysjärjestö. Näin Vantaankosken seurakunta sivuutti kirkkomme lähetysjärjestöjen aseman määrittelevän perussopimuksen, jossa kirkko on sitoutunut kohtelemaan lähetysjärjestöjään yhdenvertaisesti.

Päätös sivuutti Kirkon Lähetystyön Keskuksen (KLK) suosituksen jakaa talousarviomääräraha suhteessa seurakunnan vapaaehtoisen lähetyskannatuksen määrään ja nimikkosopimusten lukumäärään. Näin päätös asetti myös lähetystyötä tukevat seurakuntalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan.

Seurakuntaneuvoston päätöksessä todettiin, ettei yhteistyössä kyseisten järjestöjen kanssa ole havaittu ongelmia ja Vantaankosken seurakunnan Kansainvälisen työn tiimin kannanotosta käy ilmi järjestöjen monipuolinen ja arvokas työ seurakunnassa. Suurin osa tiimiläisistä toivoi, että määrärahoja jaettaisiin entisin perustein. Päätöksessä todetaan, että ”Päätöksellä on kansainvälistä vaikutusta lasten ja nuorten asemaan, koska lähetysjärjestöt tekevät hyvin paljon töitä lasten ja nuorten sekä perheiden olojen parantamiseksi ja äitien koulutuksen tukemiseksi.”

Seurakuntaneuvoston jäsen Pekka Mäkipää jätti päätökseen eriävän mielipiteen, johon kaikki leikkausta vastaan äänestäneet kahdeksan jäsentä yhtyivät. Siinä hän toteaa muun muassa seuraavaa: ”Yhteyden rakentamisen sijaan seurakuntaneuvosto asettaa nyt oman seurakuntansa lähetystyön alttiiksi ja sijaiskärsijäksi kokonaisia kirkkokuntia jakavissa raamatuntulkintaan ja seksuaalietiikkaan liittyvissä kysymyksissä. – – Lähetysmäärärahoilla ei tulisi tehdä kotimaista kirkkopolitiikkaa.”

Vaikka pöytäkirjassa todetaan, että ”kaikki lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu tekevät arvokasta työtä sekä kohdemaissa että kotimaassa”, päätöksen perusteluista käy ilmi, että sen halutaan synnyttävän lähetysjärjestöissä sisäistä painetta kohti Vantaankosken seurakunnan teologisia tavoitteita. Vaatimus järjestöjen teologian muuttamisesta julkisen rahoituksen ehtona on häikäilemätön. Näin moitteeton yhteistyö seurakunnassa sivuutetaan ja sanktion perusteeksi riittää seurakunnan näkökulmasta väärä vakaumus, mikä on suomalaiselle oikeuskäytännölle vierasta.

Päätöksellään Vantaankosken seurakunta on laajentanut omaa mandaattiaan alueelle, joka kuuluu perussopimuksen sopijaosapuolille eli Suomen ev.lut. kirkolle ja lähetysjärjestöille.

Jumalan valtakunnan suuri näky tarvitsee meitä kaikkia. Toivomme, että ymmärrys tämän näyn välttämättömyydestä laajenisi ja vahvistaisi yhteistyötä eri toimijoiden välillä kaikissa seurakunnissa.

Daniel Nummela
lähetysjohtaja,
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Jukka Kääriäinen
lähetysjohtaja
Lähetysyhdistys Kylväjä

Tom Säilä
toiminnanjohtaja
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

 

Korjattu 29.11.2021: Päätös koski vuotta 2021. Lisätty Seurakuntaneuvoston jäsen Pekka Mäkipää jätti päätökseen eriävän mielipiteen, johon kaikki leikkausta vastaan äänestäneet kahdeksan jäsentä yhtyivät.