Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

”Raamatun toteutuneet ennustukset kertovat, että Jumala hallitsee täydellisesti” – Tapio Puolimatka kirjoitti kirjan Messias-ennustuksista

 

Emeritusprofessori Tapio Puolimatkan mukaan on täysin ainutlaatuista, että jonkun henkilön elämä on kerrottu niin tarkasti etukäteen kuin Jeesuksen elämä. KUVA: TUULI KORPELA

Vanhan testamentin toteutuneet ennustukset Messiaan tulemuksesta antavat vahvaa näyttöä evankeliumin totuudesta. Näin väittää kasvatuksen teorian ja tradition emeritusprofessori Tapio Puolimatka uutuuskirjassaan.

Tunnettu suomalainen ateistifilosofi Timo Airaksinen esittää teoksessaan Jäähyväiset uskonnolle, että ihminen ei voi tietää yhtään mitään tuonpuoleisesta. Siitä puhuessamme olemme pelkän mielikuvituksen varassa. Todentaminen jää puuttumaan.

Tapio Puolimatka on eri mieltä. Uusimmassa kirjassaan Kun ennustukset toteutuvat (Päivä 2022) hän nostaa esiin liian vähälle huomiolle jääneen todistusaineiston evankeliumin ydintotuuksien puolesta: Vanhasta testamentista löytyvät yksityiskohtaiset ennustukset, erityisesti Messias-ennustukset, joiden tarkka toteutuminen on dokumentoitu historiassa ja joista Uusi testamentti kertoo.

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

Näiden ennustusten merkitys avautui Puolimatkalle hänen opiskellessaan Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa vuosina 1983–1989. Puolimatka huomasi, kuinka heprean kielen ja juutalaisen taustan valossa monet ennustusten yksityiskohdat tarkentuvat ja punoutuvat yhteen hämmästyttävällä tavalla.

– Raamatun ennustukset johtavat meidät suoraan koko olemassaolon tärkeimmän Persoonan luokse.

Puolimatkan mielestä monien kristinuskon puolesta esitettyjen argumenttien rajoituksena on niiden kapea-alaisuus ja persoonattomuus. Todisteet ovat monille ihmisille liian abstrakteja. Hän näkee vaarana sen, että kristinuskoa tukevat perustelut jäävät pelkäksi pään tiedoksi. Messiasprofetioiden suhteen ei ole tällaisia ongelmia.

– Ne ovat Jumalan oma todistus Pojastaan, Messiaasta. Ne johtavat ihmisen tiedollisen vakuuttumisen lisäksi Messiaan, Jeesuksen, henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja pelastuksen osallisuuteen.

Raamatun ennustukset ovat ainutlaatuisia uskontojen maailmassa

Toteutuneet ennustukset ovat Puolimatkan mukaan yksi keskeinen tapa, jonka avulla voimme tunnistaa Jumalan aidon ilmoituksen usein sekavasta uskontojen ja pyhien kirjojen maailmasta.

– Jokainen ihminen kohtaa elämänsä aikana kysymyksen ”Onko Jumala puhunut ja onko hänen puheensa luotettavasti tulkittavissa?” Vastaus tähän kysymykseen ohjaa koko ihmiselämää: jos kaikkitietävä Jumala on puhunut, ihmisen elämän ja kuoleman kysymys on, miten hän suhtautuu Jumalan puheeseen.

Monilla uskonnoilla on pyhiä kirjoja. Puolimatkan mukaan Raamatulla on erityisasema pyhien kirjojen joukossa muun muassa siksi, että mikään muu pyhä kirja ei sisällä vastaavanlaista ennustusten sarjaa. Raamatun toteutuneet ennustukset ovat täysin ainutlaatuinen ilmiö uskontojen maailmassa.

– Yksi keskeinen tapa osoittaa Raamatun luotettavuus suhteessa muihin pyhiin kirjoihin on nostaa esille Raamatun yksityiskohtaiset ennustukset, jotka ovat toteutuneet historiassa. Tuleva Messias on keskeisenä ennustuksissa, jotka toteutuivat kirjaimellisesti Jeesuksen Kristuksen elämässä. Raamatussa on myös monia muita yksityiskohtaisia ennustuksia, joiden toteutuminen voidaan todentaa.

Puolimatka ottaa vertailukohdaksi Koraanin:

– Koraanissa ei ole tulevaisuutta koskevia yksityiskohtaisia ennustuksia. Koraani väittää olevansa Jumalan ilmoitusta mutta ei anna jumalallisuudestaan muuta todistetta kuin väitteet kirjallisen tyylinsä ylivertaisuudesta.

Puolimatkan mukaan on täysin ainutlaatuista, että jonkun henkilön elämä on kerrottu niin tarkasti etukäteen kuin Jeesuksen elämä. Nämä ennustukset ovat toteutuneet ajassa ja paikassa, historiassa, erittäin tarkasti.

– Näin yksityiskohtaista toteutuneiden ennustusten sarjaa ei löydy mistään muusta uskonnosta tai maailmankatsomuksesta.

Ennustusten suuri todistusvoima

Puolimatka näkee ennustusten todistusvoiman vahvana. Messiaan kärsimyshistorian yksityiskohdat ilmoitetaan edeltä käsin, ja näin todennetaan ilmoituksen jumalallisuus. Samalla tulee todennetuksi myös Messiaan kärsimyksen synnit sovittava ja pelastava merkitys. Messiasprofetioiden sanat alkavat kantaa niiden vastaanottajaa. Ne voivat Puolimatkan mukaan johtaa ihmisen henkilökohtaiseen uskoon:

– En pelkästään usko, että Messias on sovittanut ihmisten synnit, vaan uskon, että hän on sovittanut myös minun syntini. Tämä viimeinen epäilyksen kuilun ylittäminen on ratkaiseva. Pään tiedosta tulee samalla sydämen tietoa ja pelastavaa uskoa. Raamatun ennustukset ovat Jumalan omaa voimallista ja uuttaa luovaa sanaa, joka ottaa ihmisen ja kantaa hänet Messiaan luo pelastukseen.

Tapio Puolimatka on opiskellut filosofiaa ja kriittistä ajattelua koko aikuisikänsä yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Hänen mukaansa Raamatun ennustukset ovat hyvin selkeitä. Hän viittaa useisiin tunnettuihin filosofeihin, jotka ovat pitäneet niitä mahdollisena todisteena Jumalan olemassaolosta. Yksi heistä oli Puolimatkan entinen opettaja suomalainen filosofi S. Albert Kivinen. Hän piti todistettuja ennustuksia kaikkein keskeisimpänä mahdollisena todisteena kristinuskon totuudesta.

– Hyvin skeptisetkin filosofit, kuten J. L. Mackie, myöntävät ennustusten todistusvoiman. Jos on mahdollista osoittaa ennustusten toteutuneen, kyseessä on yliluonnollinen ihme. Ennustuksissa on monia täysin selviä, konkreettisia, havaittavia tosiasioita, joiden toteutuminen voidaan todentaa. Lisäksi on olemassa monia yksityiskohtia, joiden hahmottaminen vaatii enemmän työtä, Puolimatka huomauttaa.

Voisiko ennustusten toteutuminen olla sattumaa?

Skeptikko kuitenkin kysyy: miten voimme tietää varmasti, etteivät ennustukset ole toteutuneet sattumalta?

– Ennustukset koostuvat hyvin tarkoista yksityiskohdista: Messias syntyy Betlehemissä toisen temppelin ollessa vielä pystyssä (eli ennen 70 jKr.). Läheinen ystävä kavaltaa hänet 30 hopearahasta, jotka heitetään temppeliin ja käytetään savenvalajan pellon ostamiseen. Messias lävistetään. Hän saa janoonsa hapanviiniä. Hän kuolee hylättynä, mutta jatkaa elämää. Sanoma hänen pelastuksestaan levitetään kaikkien kansojen keskuuteen. Kansakunnat palvovat häntä.

Miksi Raamattua kritisoiva teologia ei kuitenkaan usein näe näitä ennustuksia ja niiden toteutumista? Puolimatkan mukaan se on omaksunut nykyistä tiedeyhteisöä hallitsevan maailmansisäisen näkökulman itsestäänselvyytenä. Maailmansisäiseen näkökulmaan sitoutunut tiede kieltäytyy tunnustamasta ennustavan profetian mahdollisuutta ja katsoo, että tieteen tulee vain loputtomasti etsiä luonnollisia selityksiä, tosiasioista välittämättä. Puolimatka haastaa voimakkaasti tällaiset lähtökohdat.

– Teologeille on tärkeä säilyttää maallistuneen tiedeyhteisön kunnioitus ja teologisten tiedekuntien asema maallistuneissa yliopistoissa. Tämän hintana on se, että kieltäydytään tunnustamasta Jumalan omaa vastaansanomatonta todistusta Pojastaan, Israelin ja koko maailman Messiaasta.

Miksi tällainen kirja juuri nyt?

Puolimatkan mukaan nykyaikaa ei voida ymmärtää oikeassa valossa irrallaan Raamatun profeetallisesta sanomasta, jonka keskuksessa on Messiaan persoona. Hänen ympärilleen rakentuu koko Raamatun ilmoitus ja hän on avain myös ihmiselämän tarkoituksen ja historian päämäärän ymmärtämiseen.

– Mitä sekavammaksi oma aikamme menee, sitä tärkeämpää meidän on omaksua Kristuksen persoonaan keskittyvä raamatullinen näkökulma ihmiselämän tarkoitukseen ja historian loppuhuipennukseen.

Puolimatka päätti kirjoittaa kirjan Raamatun ennustusten todistusvoimasta, koska hän kokee, että kristittyjen tehtävänä on näinä levottomina aikoina saattaa ihmisiä kosketuksiin Jumalan sanan kanssa.

– Halusin valmistaa tämän kirjan paitsi uskovien omaa uskoa tukevaksi myös evankelioimisen välineeksi, jonka voi antaa lahjaksi ihmiselle, jota haluaa haastaa tutustumaan kristinuskon ydinsanomaan.

Mitä meidän pitäisi ymmärtää, kun näemme Raamatun ennustusten toteutuvan?

– Raamatun toteutuneet ennustukset kertovat meille, että Jumala hallitsee täydellisesti historiaa ja ihmisten kohtaloita. Ajan myllerrysten keskellä huomiomme tulisi olla suunnattuna Messiaaseen, jonka kautta ja jota varten kaikki on luotu ja joka on myös historian lopullinen päämäärä ja tarkoitus.

Minkälaisia neuvoja sitten voitaisiin antaa tavalliselle Raamatun lukijalle: Miten hän voisi oppia tunnistamaan Jumalan oman todistuksen Raamatussa ja näin kuulemaan Jumalan puheen itselleen henkilökohtaisesti?

– Raamatun ennustusten ymmärtäminen edellyttää sitä, että lukee koko Raamattua systemaattisesti läpi mielellään esimerkiksi kerran vuodessa. On myös tärkeää lukea Raamattua rukoillen, etsien persoonallista kohtaamista sen kirjoittajan kanssa. Tällöin Raamatun lukemisesta tulee jokapäiväinen kohtaaminen Messiaan kanssa.

 
artikkelibanneri Uusi Tie