Kysely: Rippikoulun isosista vain puolet uskoo Jumalan olemassaoloon

 

Rippikoululaisista 32 prosenttia uskoi Jeesuksen ylösnousemukseen, selviää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon teettämästä kyselystä. Kuvituskuva: Istockphoto

Rippikouluun vuonna 2019 osallistuneet nuoret vastasivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamaan itsearviointikyselyyn. Kyselyyn vastanneista suurin osa halusi kuulua kirkkoon.

Vuonna 2019 rippikouluun osallistuneet nuoret antoivat rippikoululle arvosanaksi kiitettävän 9-, selviää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamasta kyselystä. Isosten antama arvosana oli hieman parempi, tasan 9. Itsearviointikyselyyn vastasi lähes 15 000 rippikoululaista ja isosta.

Vastauksista käy ilmi, että nuoret ovat kaikkein tyytyväisimpiä turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja hyvään yhteishenkeen. Yli 90 prosenttia vastaajista koki, että rippikoulussa saa olla oma itsensä ja siellä on turvallista olla. Nuorilla oli myös hauskaa rippikoulussa ja moni sai sieltä uusia ystäviä.

Sansa neliöb 15.2-15.3. MJa

Vajaa kolmannes uskoi Jeesuksen ylösnousemukseen

Nuorilta kysyttiin myös kristinuskon merkityksestä heidän elämässään. Rippikoululaisista 39 prosenttia koki, että kristinuskolla on merkitystä heidän elämässään. Kolme neljästä kertoi oppineensa uusia asioista kristinuskosta. Kun nuorilta kysyttiin, uskoivatko he Jumalan olemassaoloon, vain reilu kolmannes rippikoululaisista vastasi myöntävästi. Isosista reilu puolet, 51 prosenttia, uskoi, että Jumala on olemassa. Jeesuksen ylösnousemukseen uskoi isosista ainoastaan 43 prosenttia. Rippikoululaisista osuus oli vastaavasti 32 prosenttia.

Moni rohkaistui rukoilemaan rippikoulussa

Nuorille rippikoulun hengellinen elämä oli tärkeää. Kolme neljästä isosesta koki, että rippikoulun hartaudet ja jumalanpalvelukset koskettivat heitä ja heidän elämäänsä. Rippikoulun hengellinen elämä kosketti 44 prosenttia rippikoululaisista. Rukoilemaan rippikoulussa rohkaistui 43 prosenttia rippikoululaisista ja reilu puolet, 53 prosenttia, isosista.

Nuorilta kysyttiin myös heidän halukkuudestaan kuulua kirkkoon. Rippikoululaisista vain reilu puolet, 57 prosenttia, halusi kuulua kirkkoon. Isosista suurin osa, 81 prosenttia, halusi kuulua kirkkoon.

Kysymyspatteristossa kartoitettiin myös nuorten suhtautumista ympäristön suojelemiseen. Kolme neljäsosaa rippikoululaisista piti ympäristön suojelemiseen liittyviä asioita itselleen tärkeinä. Isosista vastaava osuus oli jopa 89 prosenttia vastaajista.

Itsearviointilomakkeen kysymykset on laadittu uuden rippikoulusuunnitelman tavoitteista käsin yhdessä tutkijoiden ja työntekijöiden kanssa.