Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Itsemurhakriisin läpikäynti voi kasvattaa uskoa Jumalan armollisuuteen ja rakkauteen

 

Kuva: Pixabay

Jenni Tabell teki sisällönanalyysin teksteistä, joita kirjoittivat itsemurhaa yrittäneet sekä itsemurhan tehneiden omaiset. Heistä lähes kolmasosa koki itsemurhakriisin vahvistaneen uskoa ja jumalasuhdetta.

Jenni Tabellin pro gradu -tutkielma valmistui kesän kynnyksellä teologian osastolla Itä-Suomen yliopistossa.

Tavoite oli selvittää, millaisia merkityksiä itsemurhalla tai sen yrityksellä on ollut itsemurhaomaisten ja itsemurhaa yrittäneiden spiritualiteettiin ja käsitykseen kuolemanjälkeisestä elämästä.

KRS Krito 10.-23.6.

Tutkimusaineisto koostui 35 omaisen ja 18:n itsemurhaa yrittäneen kirjoituksista. Metodina oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi.

Tabell päätyi toteamaan, että yli kolmannes koki itsemurhakriisin vahvistaneen uskoa Jumalan armollisuuteen ja rakkauteen. Muita Jumalaan liitettyjä myönteisiä asioita olivat lohtu, turva ja oikeudenmukaisuus. Myös rukoileminen ja Raamatun lukeminen lohduttivat ja antoivat voimia.

Noin viidenneksellä vastaajista itsemurhakriisi heikensi Jumala-uskoa. Noin joka neljäs vastaaja oli tuntenut vihaa Jumalaa kohtaan. Muita kielteisiä tunteita olivat katkeruus, pettymys ja epäluottamus.

Itsemurhakriisi merkitsi myös pettymistä rukous- ja jumalanpalveluselämään.

Vaikka osa omaisista oli kokenut itsemurhakriisin aikana voimakkaita epäuskon ja vihan tunteita Jumalaa kohtaan, itsemurhakriisi oli lopulta vaikuttanut myönteisesti heidän spiritualiteettiinsa.

Läheisensä itsemurhan tarkoitusta pohtiessaan omaiset joko turvautuivat ajatukseen Jumalan suunnitelmasta tai tunsivat voimattomuutta Jumalan edessä. Osa itsemurhaa yrittäneistä uskoi Jumalan pelastaneen heidät itsemurhakuolemalta, mikä lisäsi heidän uskoaan oman elämän tarkoituksellisuuteen ja merkitykseen.

Itsemurhayrityksen epäonnistuminen aiheutti kriittistä pohdintaa siitä, miksi Jumala salli kärsimisen, itsemurhan yrittämisen sekä eloon jäämisen.

Neljäsosa kaikista vastaajista uskoi itsensä surmanneiden pääsevän taivaaseen tai parempaan paikkaan.

Suurin osa itsemurhaa yrittäneistä uskoi Jumalan päättävän itsemurhan tehneen kuolemanjälkeisestä elämästä.

Omaisten oli itsemurhaa yrittäneitä helpompaa ajatella myönteisesti itsemurhan tehneen kuolemanjälkeisestä elämästä.