Yksityinen henkilö tehnyt tutkintapyynnön Johanna Korhosesta

 

Johanna Korhonen. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Poliisi on saanut tutkintapyynnön, jossa viranomaisia pyydetään selvittämään, onko Johanna Korhonen syyllistynyt tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen esittämällä Helsingin piispa Teemu Laajasalolle vaatimuksia.

Yksityinen henkilö on jättänyt 26.2 poliisille tutkintapyynnön, jossa poliisia pyydetään tutkimaan, onko Johanna Korhonen mahdollisesti syyllistynyt rikoslain 40 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen esittämällä piispa Teemu Laajasalolle vaatimuksia hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana ja muutenkin hiippakunnan nimissä.

Johanna Korhonen on 9.1.2018 päivätyllä kirjeellään, allekirjoittaen sen Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana, vaatinut selvityksiä Helsingin piispa Teemu Laajasalolta. Kirjeen hän on toimittanut ainakin Helsingin hiippakunnan kirjaamoon, josta eri mediat ovat saaneet julkisen asiakirjan käyttöönsä aiheesta uutisoidessaan.  25.2.2018 Johanna Korhonen julkaisi koko kirjeen myös blogissaan Kotimaa24-verkkosivulla.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Tutkintapyynnössä todetaan, mitä kirkkolain 17 b luvun 1 § säätää hiippakuntavaltuuston tehtävistä. Korhosta koskevaa tutkintapyyntöä perustellaan seuraavasti: ”Siellä ei mainita, että valtuuston tehtävänä olisi valvoa kirkkoherrojen toimintaa. Se ei ole ylipäänsä toimivaltainen valvomaan kirkollisten elinten tai viranhaltijoiden toimintaa. Vielä vähemmän sen tehtäviin kuuluu yksityisten yritysten toiminnan valvonta. Vaikka näin on, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on lähettänyt Helsingin piispa Teemu Laajasalolle laajan kyselyn, jossa hän vaatii vastausta kaikkiaan 40 kysymykseen.”

 Yksityisen henkilön jättämässä tutkintapyynnössä painotetaan, että kirkkolaki ei anna hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalle oikeuksia toimia valtuuston puolesta.

Tutkintapyynnössä todetaan seuraavasti: ”Tästä huolimatta Korhonen esiintyy asiassa hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana ja tässä asemassaan vaatii Laajasalolta vastauksia kysymyksiinsä. Muodollisesti hän pyytää Laajasaloa vastaamaan, mutta tosiasiallisesti hän vaatii. Hän pyytää toimittamaan itselleen 16.1.2018 mennessä tiedon siitä, milloin Laajasalo vastaa hiippakunnalle alla oleviin kysymyksiin. Hän siis esittää vaatimuksia hiippakunnan nimissä, vaikka hänellä ei ole tähän mitään oikeutta.”

Kirkkolain 23 luvun 5 §:ssä säädetään, että jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen luottamustoimessaan virkarikokseen tai muutoin menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, häneltä on vaadittava asiasta selvitys.

 Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on eli tässä tapauksessa hiippakuntavaltuusto.

Hiippakuntavaltuuston kokouksessa 15.2.2018 aiheesta käytiin pitkä keskustelu. Kokouksessa kukaan ei kuitenkaan vaatinut mitään asiaan liittyviä toimenpiteitä. Enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, ettei Korhosen toiminta ole ollut asianmukaista. Näin asian nähneet allekirjoittivat Korhosen toimintaa arvostelevan julkilausuman. Julkilausumalla ei ole juridista merkitystä. 

Rikoslain 40 luku 9 pykälä:

9 § (12.7.2002/604) Virkavelvollisuuden rikkominen. Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.