Porno on edelleen tabu

 

Ina Mikkola ja Pia Rendic debatoivat pornosta Radio Dein Viikon debatissa. Ohjelman jälkeen palaute oli niin runsasta ja kipakkaa, että ohjelman toimittajan oli pakko selvittää, miksi pornosta puhuminen on edelleen vaikeaa.

Porno on edelleen tabu ja vaikea aihe kristittyjen keskuudessa

Radio Dein Viikon debatissa palattiin teemaan, joka saa puhelimet soimaan ja sähköpostit tulvimaan joko kehuja rohkeasta aiheen esille nostamisesta tai haukkuja saastaisen teeman käsittelystä. Debatti oli nauhoitettu keväällä 2018, jolloin ohjelman toisella debatistilla Ina Mikkolalla oli alkanut oma INA <3 PORNO -sarja. Ohjelmassa hän matkusti eri puolilla maailman tutkien mistä maailman porno tulee, minkälaista pornoa tehdään, ketkä sitä tuottavat ja miksi? Mikkolan kanssa debatoi seksuaalineuvoja ja seksiperäisen ihmiskaupan uhrien parissa useita vuosia työskennellyt TM Pia Rendic. Hän on työskennellyt useiden vuosien ajan seksiperäisen ihmiskaupan uhrien, seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten ja tyttöjen, sekä seksi-ja pornoaddiktien parissa. Myös seksuaalirikollisten maailma on tullut tutuksi. Mutta miksi Rendic kehottaa ihmisiä lopettamaan pornon katselun ja mikä siinä pornossa on niin vaarallista?

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Olet tekemässä väitöstutkimusta suomalaisten kristittyjen pornonkäytöstä. Miten yleistä pornon kuluttaminen on suomalaisten kristittyjen keskuudessa?

– Kristittyjen pornonkäyttö on jatkuvasti lisääntynyt, ja moni kokee, ettei se ole ristiriidassa oman hengellisen vakaumuksen kanssa. Toisin sanoen ajatellaan, että myös kristityille on ok käyttää pornoa. Kansainvälisten tutkimusten erityisesti kristittyjen naisten pornonkäyttö on kasvanut. Statistiikka osoittaa, että 1970 luvulla 26% 18-30 -vuotiaista amerikkalaisista, protestanttisiin fundamentalistisiin tunnustuskuntiin sidoksissa olevista naisista, oli katsonut pornoa kuluneen vuoden aikana. 2010-luvulla luku oli noussut 37 prosenttiin, ja vuonna 2016 tuo luku oli jo 49%. (Perry 2019)

Oma tutkimukseni ei aineistonkeruutapansa takia pyri yleistettävyyteen, vaan pyrkii ensisijaisesti hakemaan ja tutkimaan niiden kristittyjen henkilöiden kokemuksia, joita pornonkäyttö ilmiönä koskettaa. Saatu data osoittaa, että esimerkiksi niistä kyselyyni vastanneista kristityistä (505), jotka kokivat uskon/uskonnon itselleen erittäin tärkeäksi (308), pornoa käytti päivittäin 7 % ja viikottain 63%. (miehiä 61% ja naisia 39%)

Porno on iso ongelma myös osalle seurakuntien työntekijöitä

Entä miten yleistä porno on seurakuntien työntekijöiden keskuudessa? 

– Omassa tutkimusdatassani vastaajina on myös seurakuntien työntekijöitä sekä vastuunkantajia, joille porno on ongelma. Virkasuhteessa olevista, pornoa nykyään käyttävistä kristityistä  (34) pornoa käyttää päivittäin 12% ja viikottain 59%. Säännöllisesti vastuutehtävissä olevista vapaaehtoisista (66) pornoa käyttää päivittäin 6% ja viikottain 62%. Myös koulutus-ja terapiatyöni kautta on helppo todeta, että porno on iso ongelma myös osalle seurakuntien työntekijöitä. Asiaan on vaikea hakea apua, koska se koetaan häpeällisenä ja salassapidettävänä.

Lisäksi kansainvälisesti esim. Barna Groupin tutkimus vuodelta 2016 osoittaa, että 57% pastoreista  ja nuorisopastoreista 64% myöntää joko kamppailleensa tai kamppailevansa pornon kanssa. Lisäksi noin 12% nuorisopastoreista ja 5% kaikista pastoreista tunnustaa olevansa riippuvaisia pornosta.

Kuluttavatko kristityt miehet vain pornoa? 

– Naiset kuluttavat jatkuvasti enemmän ja enemmän pornoa, ja ero käyttöprosenteissa miesten ja naisten välillä siis kaventuu jatkuvasti. Merkillepantavaa on omien tutkimustulosten kannalta se, että naiset ajautuvat usein pornon oman kiinnostuksen lisäksi myös puolison tai poikaystävän kautta, eli miehen ehdotuksesta tai siitä, että halutaan miellyttää miestä ja miehen seksuaalisia haluja. Toisaalta silti enemmistö naisista lähtee kuluttamaan pornoa itsetyydytyksen yhteydessä, samoin kuin miehet. 

Voiko porno olla neutraalia? 

– Porno ei ole ikinä vaikutuksetonta, puolueetonta tai tasapuolista (neutraali sanan määritelmää mukaillen). Miten porno voisi olla vaikutuksetonta, kun se tutkitusti aiheuttaa ahdistusta, masennusta, itsetuhoisuutta, sosiaalista eristäytyneisyyttä, parisuhdeongelmia, pitkäaikaisia ongelmia seksuaalisuuden alueella,  raiskausmyytin lisääntymistä, lisääntynyttä aggressiivisuutta, naisia halventavaa puhetta,  kansanterveydellisiä haittoja ja pahimmillaan syvää riippuvuutta? 

Mikä tekee siitä haitallista?

– Haitallista pornosta tekee sen vahva riippuvuutta aiheuttava luonne, samoin kuin pornonkäyttöön liittyvät lukuisat fysiologiset, psykologiset ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät haittavaikutukset. Lisäksi pornonkäyttöön liittyy valtava määrä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. Porno linkittyy vahvasti myös naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, prostituutioon ja ihmiskauppaan. 

Lukuisat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että porno on kiinteässä yhteydessä naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan (Hald, Malamuth&Yue 2010, Foubert, Brosi&Bannon 2011) ja seksuaalirikoksiin (Karmakar 2010). Tutkimukset osoittavat myös selkeän yhteyden pornon ja seksuaalisen pakottamisen ja hyväksikäytön välillä nimenomaan nuorten välisissä seksisuhteissa (Stanley&al 2016, Kjellgren 2014, 2018). 

Nettipornon saatavuuden myötä riippuvuus voi kehittyä voimakkaaksi jo hyvin varhain.

Erityisen haitallista porno on lasten ja nuorten kohdalla, koska heidän kohdallaan riippuvuuden riski on kaikista suurin aivojen plastisuuden takia. Teini-ikäisen aivoissa dopamiinitasot ja aivojen plastisuus eli joustavuus ovat korkeimmillaan. Addiktiolle niitä herkistää se, että aivot vahvistavat erityisen voimakkaasti paljon käytettyjä reittejä aivoissa, ja hyvin vähän käytetyt reitit surkastuvat. Tätä tapahtuu aivoissa kaiken ikäisillä, mutta nuorella ilmiö on voimakkaampi kuin aikuisella. Muun muassa tämän vuoksi pelätään myös, että nykyteinit ja nuoret miehet toipuvat pornoriippuvuudesta keski-ikäisiä miehiä hitaammin, sillä nettipornon saatavuuden myötä riippuvuus voi kehittyä voimakkaaksi jo hyvin varhain.

Lisäksi on muistettava muut haittavaikutukset lapsiin ja nuoriin. Kansainvälisten tutkimusten mukaan lasten ja nuorten pornonkulutus on yhteydessä mm. vääristyneeseen näkemykseen seksuaalisuudesta ja sen roolista terveissä ihmissuhteissa. Lapset myös kokevat inhon, shokin, vihan, pelon ja masentuneisuuden tunteita pornon katselun jälkeen. (Amerikan lastenlääkäriliitto (2016). Pornon seurauksena sekä tytöt että pojat kokevat enenevissä määrin kehonkuvaan liittyviä ongelmia, kuten lisääntynyttä oman kehon tarkkailua ja esineellistämistä. Pornonkäyttö häiritsee myös lasten ja nuorten kehitystä, kun käytöstä muodostuu säännöllistä tai pakonomaista. (Quadara, El-Murrin & Lathamin (2017).  Lisäksi pornonkulutuksella on selkeä yhteys käytökseen ja sosiaaliseen kognitioon. Tästä johtuen jo vähäisemmällä, ei addiktion omaisella pornonkulutuksella voi olla vaikutusta aivojen rakenteeseen ja toimintaan. (Kühn&Gallinat (2014)

Voiko pornoon jäädä koukkuun? 

– Porno, etenkin nettiporno, on vahvasti ihmisiä koukuttava asia. Pornon ongelmakäyttöä ei ole määritelty diagnoosiksi, mutta se mielletään ICD:n tautiluokituksessa pakonomaisen seksuaalikäyttäytymisen alle. Sen ajatellaan olevan toiminnallinen riippuvuus. Oleellista on kuitenkin huomata, että myös vähäisempi, ei addiktion omainen pornonkäyttö voi aiheuttaa käyttäjälleen huomattavia terveydellisiä haittavaikutuksia.

Seksi-ja pornoriippuvuus on erityisen voimakas mielialaan vaikuttava riippuvuus, koska on olemassa valtava määrä erilaisia seksin ja pornon lajeja, jotka saavat aikaan erilaisia tunnereaktioita. Tällöin seksi-ja pornoriippuvainen voi vaihdella riippuvuutta aiheuttavaa käyttäytymistään sen mukaan, minkälaisen tunnetilan käyttäytyminen saa aikaan tai millaista tunnetilaa käyttäjä hakee. Syntyneet tunteet eivät ole pelkästään psykologisia, vaan myös vahvasti yhteydessä aivokemiaan, erityisesti dopamiiniin, joka ajaa ihmistä nautintoa kohti. Uutuudenviehätys, fantasiat ja odotus vahvistavat dopamiinin tuotantoa, mikä selittää myös sen, että niin moni nauttii pornosta. Jatkuva riippuvuuteen liittyvä dopamiinin tuotanto kuitenkin myös heikentää hermoratojen herkkyyttä, josta syntyy pornoriippuvuuteen yleisesti liittyvä toleranssi eli sietokyky. Sietokyvyn kasvun takia tarvitaan yhä enemmän ärsykkeitä, jotta saavutettaisiin sama nautinnon taso. Toisin sanoen pornoriippuvaisen on kulutettava yhä enemmän ja yhä erilaista pornoa. 

Seksi-ja pornoriippuvuus koskettaa Suomessa kymmeniätuhansia ihmisiä. Kyseessä on pakonomainen seksikäyttäytyminen, joka tuhoaa ihmisiä ja avioliittoja. Seksi-ja pornoriippuvuuden kohdalla ihminen on oman käyttäytymisensä vanki, sen sijaan että hän nauttisi omien arvojensa mukaisesta seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta. Tällöin ihmisen toteuttama seksuaalisuus repii ja tuhoaa sekä ihmistä itseään että hänen ihmissuhteitaan. 

Oma tutkimukseni osoittaa, että pornonkäyttö etäännyttää Jumalasta, saa aikaa häpeää ja syyllisyyttä ja kokemusta siitä että Jumalakin on hylännyt.

Mitkä ovat pornonkäytön vaikutukset hengellisyyteen ja jumalasuhteeseen?

Oma tutkimukseni osoittaa, että pornonkäyttö etäännyttää Jumalasta, saa aikaa häpeää ja syyllisyyttä ja kokemusta siitä että Jumalakin on hylännyt. Rukouselämä kuolee, samoin halu lukea Raamattua.

Olit keskustelemassa Radio Dein Viikon debatissa pornosta. Osa palautteen antajista kiitteli aiheen käsittelemistä ja siitä suoraan puhumista. Osa taas ihmetteli, ”miksi pornosta pitää puhua kristillisellä radiokanavalla” ja uhattiin kuunnella ”jatkossa vain Radio Patmosta”. Miksi pornosta puhuminen koetaan joko ahdistavaksi tai vääräksi kristillisessä viitekehyksessä

– Ongelma on siinä, että niin moni kristitty edelleen kuvittelee, että krisitityt olisivat pornonkäyttöön liittyvän ongelman yläpuolella ja etteivät kristityt käyttäisi lainkaan pornoa. Monella elää mielessä myös harhakuvitelma, että puhe pornosta lisäisi pornonkäyttöä. Itse kuitenkin ajattelen, että vaikeiden asioiden päivänvaloon nostaminen on ainut oikea tapa lähestyä asioita ja auttaa ihmisiä.

Kun moni krisitty edelleen kokee häpeää myös ihan normaaleista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja niistä puhumisesta, niin porno aiheena on varmaan sen kautta monille liikaa. 

Olet julkaissut kirjat Taivaallisen hyvää seksiä (2020), Rikottu luottamus (2018), Voihan porno! Aikuisviihteen vaietut vaikutukset (2018) sekä seksiperäisestä ihmiskaupasta kertova Ihmiskaupan kasvot (2015). Mikä saa sinut kirjoittamaan seksuaalisuudesta

– Kaikki kirjat ovat lähteneet liikkeelle käytännön tarpeen huomaamisesta; siitä, että olen halunnut nostaa ihmisten tietoisuuteen niitä epäkohtia, joita yhteiskunnassamme on seksuaalisuuteen ja seksiin liittyen (seksinosto, porno, uskottomuus). Kolmen ns. raskaan ja synkän seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvän teeman jälkeen halusin nostaa esiin jotain kaunista ja hyvää, ja siksi kirjoitin kirjan Taivaallisen hyvää seksiä. Taivaallisen hyvää seksiä kirjan ydinsanoma on siinä, että seksuaalisuudessa tai seksissä ei ole mitään hävettävää tai elämälle vierasta. Päinvastoin. Seksi on elämän suola. Seksi on siunaus!

Kirjan idea lähti liikkeelle siitä, että omassa terapiatyössäni olen huomannut, että valitettavan moni kristitty kipuilee seksuaalisuuden alueella. Moni on opetettu pienestä pitäen häpeämään, varomaan ja tukahduttamaan omaa seksuaalisuuttaan, ja useissa seurakunnissa opetus ja puhe seksuaalisuudesta kiteytyy edelleen erilaisten kieltojen ja varoitusten ympärille. Kirjan (TAivaallisen hyvää seksiä) tarkoituksena on tarjota kristityille uusia ja oivaltavia näkökulmia siihen, miten kristityt voisivat löytää uudelleen seksin ilon erityisesti omassa parisuhteessaan, sekä ylipäätään oivaltaa, että seksuaalinen hyvinvointi on olennainen osa ihmisen terveyttä, elämänlaatua ja hyvinvointia kaikissa elämän vaiheissa. 

Mitä haluaisit sanoa sellaiselle henkilölle, joka kokee pornon kuluttamisensa vääräksi ja haluaisi päästä siitä eroon?

– Älä jää yksin, vaan hae rohkeasti apua! Seksi-ja pornoaddiktioon liittyvä häpeä estää useimpia ihmisiä puhumasta asiasta ääneen. Moni taistelee ongelmansa kanssa vuosia ennen kuin uskaltaa hakea apua. Asian salailu on kuitenkin turhaa ja myös ihmistä vaurioittavaa, sillä seksi-ja pornoddiktio on harvoin ihmisen oma valinta, vaan vakavasti otettava terveysongelma, johon on haettava apua. 

Kukaan ei vapaudu pornoriippuvuudesta yksin tai yhtäkkiä, vaan sen eteen on tehtävä töitä ja jatkuvia valintoja. On tärkeää tiedostaa ja tunnistaa syyt oman riippuvuuden taustalla, ja lähteä työstämään niitä. 

Lisää tietoa Rendicin tekemästä työstä. 

Kuuntele Viikon debatti

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)