Lääkäriliiton tutkimus: Valtaosa lääkäreistä vastustaa eutanasiaa

 

Kuva: Istockphoto

Kuolevia potilaita hoitavat lääkärit näkisivät eutanasian sallimisen aiheuttavan ongelmia. He toivovat, että eutanasian laillistamisen sijaan Suomeen saataisiin saattohoitolaki.

Lääkäriliitto on julkaissut 13.2.2017 saman vuoden tammikuussa tehdyn kyselytutkimuksen tulokset. Kyselyn avulla kartoitettiin lääkäreiden mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta, ja se kohdistettiin erikoisalan perusteella niille lääkäreille, jotka osallistuvat kuolevien potilaiden hoitoon.

Parempi ratkaisu olisi saattohoitolaki

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että lääkärikunta toivoo eutanasian laillistamisen sijaan saattohoitolakia. Saattohoitolaki takaisi saattohoidon kaikille sitä haluaville ja tarvitseville. Lakia toivoo 71% vastaajista. Vain 14% ei pidä sitä tarpeellisena.
Saattohoitoa on Suomessa kehitetty aktiivisesti viimeisen 10 vuoden aikana, ja valtaosa vastaajista(94%) raportoi siinä tapahtuneen tänä aikana muutoksia omalla alueellaan. Saattohoitoa on parannettu mm. lisäämällä hoitopaikkoja ja hoitohenkilöstön osaamista. Keskeisimmiksi ongelmiksi Suomessa nähtiin kuitenkin edelleen hoitopaikkojen vähyys ja henkilöstön osaamisvaje. Lisäksi ongelmana on parantavasta hoidosta oireenmukaiseen (palliatiiviseen) hoitoon siirtymisen viivästyminen.
Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, moniammatillista hoitoa, jonka tavoitteena ei ole enää elämän pidentäminen vaan oireiden lievittäminen ja sekä potilaan että hänen omaistensa tukeminen monin eri keinoin, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä elämän loppuvaihe. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa kuoleman lähestyessä.
Saattohoidon nykyistä toteutumista arvioitiin asteikolla 0-10, ja keskiarvo annetuista arvosanoista oli 7,4. Kukin arvioi saattohoitoa omalla alueellaan.

Eutanasian laillistaminen voisi vaikuttaa asenteisiin vanhuksia, sairaita ja vammaisia kohtaan

Kyselytutkimuksen mukaan yli puolet vastanneista (64%) vastustaisi eutanasian sallivaa lakia. 17% vastaajista on sitä mieltä että kyseinen laki tulisi saada. Loput eivät osanneet muodostaa selvää mielipidettä asiasta. Lääkäriavusteisen itsemurhan sallisi 15% ja sitä vastustaisi 59% vastaajista.
Keskeisimmät perusteluiksi eutanasiaa vastustavista lääkäreistä ilmoitti sen, että yksiselitteisiä perusteita ja rajoja eutanasian toteuttamiselle ja sen valvomiselle on vaikea luoda. He uskovat myös, että eutanasian salliminen vaikuttaisi asenteisiin yhteiskunnassa, mm. suhtautumisessa vanhuuden, sairauden tai vamman vaatimiin hoivaresursseihin.
Eutanasian laillistamista kannattavat lääkärit perustelivat mielipidettään erityisesti sillä, että eutanasia poistaisi tai vähentäisi kärsimystä. He myös katsoivat, että ihmisellä on oikeus päättää omasta kuolemastaan.
Kyselytutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä ja siihen vastasi 290 lääkäriä. Tulokset eivät ole yleistettävissä koko lääkärikuntaan. Kyselyn perusteella voidaan kuitenkin havaita, että sen kohdejoukossa eutanasian laillistamisen vastustus on voimakkaampaa kuin lääkärikunnassa keskimäärin. Vastanneilla on työnsä ja kokemuksensa kautta hyvä näkemys kuolemaa edeltävästä hoidosta ja sen nykytilasta, sillä heistä 95 %:lla on yli 5 vuoden kokemus kuolevien potilaiden hoidosta.

Lääkäriliiton tutkimus: www.laakariliitto.fi

Suomen palliatiivisen hoidon yhdistys: www.sphy.fi

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.