Ihmisiä ja ilmiöitä: Vähintään melko paljon stressiä — nuorten aikuisten mielenterveys on koetuksella

Kirkolliskokous hyväksyi lakimuutoksen valtionrahoitukseen siirtymisestä

 

Kirkolliskokous päätti muuttaa kirkkolakia ja kirkkojärjestystä siten, että niissä huomioidaan ehdotettu laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin.

Ehdotetun rahoituslain mukaan seurakuntien hoitamia yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviomäärärahasta maksettavalla rahoituksella. Samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta.

Kirkon tiedotuskeskus kertoo, että korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkkolain muutos menee eduskunnan vahvistettavaksi. Muutokset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2016 samanaikaisesti kirkon keskushallintoa koskevan kirkkolain muutoksen kanssa.

Pipliaseura Neliöb. 25.9.-8.10. MJa

Kirkolliskokous päätti antaa valtiovarainministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain, verotilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta.

 
Artikkelibanneri perussanoma