Kirkkohallitus tukee yhdenvertaisuuslainsäädännön kehittämistä

 

Kirkkohallitus antoi lausunnon oikeusministeriölle valmisteilla olevasta yhdenvertaisuuslainsäädännöstä täysistunnossaan 29.5.2013 Tampereella.

Kirkkohallitus pitää yhdenvertaisuuslainsäädäntöä tärkeänä. Yhdenvertaisuuslainsäädännön tarkoituksena on ehkäistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta, kertoo Kirkon tiedotuskeskus.

Yhdenvertaisuuslakia ei kuitenkaan sovellettaisi esimerkiksi uskonnonharjoitukseen.

Oikeusministeriölle annettavassa lausunnossa kiinnitetään huomiota kirkkolain erityisasemaan, joka on turvattu perustuslaissa, ja tämän lain suhteesta nyt ehdotettuun yhdenvertaisuuslakiin.

Yhdenvertaisuuslakia sovellettaisiin julkisessa ja yksityisessä toiminnassa ja se olisi siten soveltamisalaltaan nykyistä lakia laajempi. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoitukseen.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja sukupuolisyrjinnän kiellosta säädettäisiin edelleen tasa-arvolaissa. Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta koskisi viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia.

Kirkkohallitus ei ottanut kantaa ehdotetun yhdenvertaisuuslain ja siihen liittyvien lakien myötä työnantajille asetettaviin velvoitteisiin, koska Kirkon työmarkkinalaitos on antanut julkistyönantajien kanssa asiasta erikseen lausunnon.

 
Artikkelibanneri perussanoma