Evoluutioteoria – ideologiaa vai tieteellinen fakta?

 

Kirurgi Mikko Tuuliranta, fysiikan dosentti Vesa Palonen ja Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori, biokemisti Jussi Tuusa vastasivat Uuden Tien lähettämiin kysymyksiin luomisesta. Kuvat: Tuuli Korpela, Miikka Niiranen ja Karoliina Rauhio-Pokka

Kysymys evoluutiosta jakaa voimakkaasti kristittyjen mielipiteitä. Toisten mielestä se sopii yhteen luomisuskon kanssa, toiset eivät näe sille riittävästi raamatullisia ja tieteellisiä perusteluja.

Oppi luomisesta on perustavanlaatuinen kristillinen oppi. Kaikki kristityt jakavat tietyt perusnäkemykset luomisesta: Uskomme, että maailmankaikkeus ei ole ikuinen vaan yhden ainoan Jumalan tyhjästä luoma. Luotu maailma on hyvä. Paha ei ole Jumalan luomaa vaan hyvän vääristymää ja puutetta.

Se, miten Jumala on kaiken luonut, jakaa kuitenkin kristittyjä. Erityisesti kysymyksiin maailmankaikkeuden iästä ja evoluutiosta suhtaudutaan eri tavoin. Siihen, mihin tulokseen päädytään, vaikuttavat ennen kaikkea raamatuntulkinta ja luonnontieteellisen todistusaineiston tulkinta. Suuret kristilliset kirkot ovat pääosin sitä mieltä, että luominen ja evoluutioteoria sopivat yhteen. Silti evoluutioteoriaa kritisoivalla kreationismilla on kristittyjen parissa kannatusta.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Kysymys luomisesta ja evoluutiosta on aina ajankohtainen. Tänä syksynä merkittävää lisävauhtia keskustelulle on antanut teologian tohtori Rope Kojosen kattava uutuusteos Luominen ja evoluutio. Miten usko ja tiede kohtaavat (Gaudeamus 2021).

Uusi Tie -lehti sukeltaa syvälle aihepiiriin tämän viikon erikoisnumerossa. Uusi Tie kysyi kolmelta aihepiiriä tutkineelta kristityltä vastauksia luomista, evoluutiota ja Maan ikää koskeviin kysymyksiin. Vastaajina olivat kirurgi (evp.) Mikko Tuuliranta, fysiikan dosentti Vesa Palonen sekä tutkijatohtori, biokemisti Jussi Tuusa. Tuuliranta edustaa niin sanottua nuoren Maan kreationismia, Palonen älykkään suunnittelun ideaa ja Tuusa teististä evoluutiota.

”Evoluutio ei pysty tuottamaan uutta toiminnallista informaatiota”

Mikko Tuulirannan mukaan evoluutioteorialla on useita ongelmia tieteellisen tutkimuksen valossa. Tuulirannan mukaan esimerkiksi Darwinin ”elämän puu” on kaatunut. Sillä tarkoitetaan evoluutioteorian kehittäjän Charles Darwinin muotoilemaa ajatusta kaikkien elävien olentojen yhteisestä sukupuusta.

– Elämä on paljastunut ”ei-asteittaiseksi”. 2010-luvun genetiikka on lopullisesti kumonnut uskon, että geeneistä voitaisiin rakentaa polveutumista kuvaava sukupuu, joka johtaa yhteiseen kantamuotoon, Tuuliranta vastaa Uudelle Tielle.

Vesa Palosen mukaan evoluutioteorialla on kaksi todistetta: havaitut pienet muutokset, jotka antavat luonnonvalinnallisen edun, sekä eliöiden samankaltaisuus.

– Mutta pilkkuvirheillä ei saada aikaan merkittävää (yli 100 bittiä) uutta toiminnallista informaatiota, ja eliöiden samankaltaisuus selittyy yhtä lailla tai jopa paremmin suunnittelulla, Palonen vastaa.

Hänen mukaansa evoluutiolla on rajansa.

– Muuntelua siis tapahtuu, mutaatiot ja luonnonvalinta muuntelevat olemassa olevaa toiminnallista informaatiota pikkuvirheillä, ja näin lajit pystyvät joskus sopeutumaan ekosysteemin muutoksiin. Mutta samaan aikaan tiedämme, että tällä prosessilla on rajat, eikä se pysty tuottamaan uutta toiminnallista informaatiota.

”Evoluutioteoria on havaintoihin perustuva rationaalinen malli”

Jussi Tuusan mukaan taas objektiivinen havainnointi luonnosta kertoo, että vain evoluution kautta voidaan ymmärtää biologisessa todellisuudessa olevan mieltä.

– Tästä todistavat muun muassa perimää kantavien molekyylien (RNA, DNA) emäsjärjestys, aineenvaihdunnan universaalius, populaatiogenetiikka sekä kehitysbiologiset ja morfologiset vertailut, Tuusa vastaa.

Tuusan mukaan evoluutioteoriassa ei ole kyse ideologiasta vaan tieteestä. Tieteen kriteereihin kuuluvat avoimuus, universaalius, rationaalisuus ja ristiriidattomuus. Silloin kun se käyttää havaintoja, sen on perustuttava niihin. Tieteenfilosofi Karl Popperin muotoileman periaatteen mukaan tieteen on oltava tuotoksiltaan myös ”falsifioitavaa” eli sellaista, joka periaatteessa voitaisiin osoittaa vääräksi.

– Evoluutioteoria on havaintoihin perustuva rationaalinen malli, joka täyttää nämä edellytykset.

Tuusan mukaan kristitty voi pitäytyä evoluutioteoriaan ja silti uskoa, että Jumala on maailmankaikkeuden Luoja.

Kuinka Tuuliranta, Palonen ja Tuusa vastaavat kysymyksiin raamatuntulkinnasta ja Maan iästä? Lue vastaukset täältä.

Miksi keskustelu evoluutiosta on usein tunneherkkää? Lue täältä, mitä Rope Kojonen vastaa.

 
artikkelibanneri Uusi Tie