Sateenkaarityöpajat ja uskonnonvapaus

 

Helsingin kaupunki järjestää kuluvan kevään aikana peruskoulun 6. – 9. -luokkalaisille niin sanottuja sateenkaarityöpajoja, joiden tarkoituksena on toteuttaa opetussuunnitelman mukaista tehtävää edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Työpajat järjestetään yhteistyössä Seta ry:n kanssa siten, että opetukseen osallistuvat Setan kouluttamat ohjaajat.

Se, että Setalla on näin merkittävä rooli tällaisessa monestakin näkökulmasta kiistanalaisessa seksuaalikasvatusta koskevan opetuksen toteuttamisessa kouluissa, on ymmärrettävästi herättänyt monissa lasten vanhemmissa huolta siitä, onko työpajojen opetus neutraalia tai loukkaako se vanhempien ja lasten uskonnonvapautta tai vakaumusta.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Koulujen opetuksen sisältöä suhteessa oppilaiden ja heidän vanhempiensa vakaumukseen on oikeusjärjestyksessämme linjattu eritasoisin säännöksin lähtien   normihierarkian ylimmällä tasolla Suomen perustuslaista ja Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista. Tämä oikeussäännösten hierarkisuus tarkoittaa sitä, etteivät alempiasteiset säännökset ja määräykset (kuten vaikkapa opetushallituksen opintosuunnitelma) saa olla ristiriidassa ylempien säädösten kuten perustuslain kanssa.

Perustuslain 11 § takaa kaikille uskonnon ja omantunnon vapauden. Varsinaisen uskonnonopetuksen ohella säännöksen oikeusvaikutus ulottuu koulujen muuhunkin toimintaan, sillä opetuksessa ja kasvatuksessa tulee ”yleisestikin kunnioittaa yksilön vakaumusta, lapsen oikeuksia ja huoltajan oikeutta vastata lapsen kehityksestä” (HE 309/1993 s. 56). Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on turvata myös tämän oikeuden toteutuminen.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirjan artiklan 2 mukaan hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen tehtäviään valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.

YK:n lasten oikeuksia koskeva yleissopimus sisältää vastaavan velvoitteen ja myös lapsen oman vakaumuksen huomioon ottamisen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan opetus ei saa olla indoktrinoivaa, mikä tarkoittaa sitä, että valtion on huolehdittava siitä, että opetussuunnitelmaan sisältyvä tieto välitetään objektiivisesti, kriittisesti ja moniarvoisesti.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on kannanotossaan vuodelta 2021 todennut, että uskonnon ja omantunnon vapaus puoltaa erilaisten menetelmällisten vaihtoehtojen etsimistä silloin, kun koulun muu toiminta kuin uskonnon opetus aiheuttaa oppilaalle maailmankatsomuksellisia ongelmia.

Sateenkaarityöpajoissa on tarkoitus toteuttaa opetushallituksen vuonna 2014 laatimaa vuonna 2016 voimaan tullutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa, erityisesti sen 3.1. kohdan tehtäväosaa, jonka mukaan muun muassa:

  • Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
  • Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa.
  • Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

Tässä yhteydessä on todettava, että edellä mainitsemani normihierarkian ylätason periaatteet kasvatuksessa ja opetuksessa – kuten vanhempien oikeus varmistaa lapselleen vakaumuksensa mukainen kasvatus ja että opetus on maailmankatsomuksellisesti sitouttamatonta – on myös huomioitu opetussuunnitelmassa mm. siten että ohjataan eriyttämään opetusta, jos oppilas ei vakaumuksen vuoksi voi siihen osallistua.

Koska opetussuunnitelma on luonteeltaan yleisluontoinen, sen toteuttaminen on mahdollista muillakin erilaisilla tavoilla, mutta edellytyksenä on, että opetus ei ole katsomuksellisesti sitouttavaa.

Koska Seta on aktiivisesti sateenkaari-ideologiaa edistävä järjestö, on selvää, etteivät sen kouluttajat, opetuksen neutraaliuden ja objektiivisuuden vaatimuksesta johtuen, ole sopivia tuottamaan seksuaalikasvatusta koskevaa opetusta kouluissa. Sateenkaarityöpaja on opetusmenetelmänä selkeästi katsomuksellisesti sitouttavaa ja siten jo lähtökohtaisesti perusopetuslain ja opetussuunnitelman vastainen. Näin ollen oppilaita ei voida velvoittaa osallistumaan sateenkaarityöpajoihin.

Siitä huolimatta, että opetussuunnitelma edellä siteeraamassani kohdassa tunnistaa lasten biologiset sukupuolet, niin Seta määrittelee omalla sivustollaan sukupuolia seuraavasti:

Sukupuolia eivät siis ole vain mies ja nainen, vaan ihminen voi olla molempia yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta. Joillakin taas ei ole sukupuolta lainkaan.

Kristillinen Raamattuun perustuva ihmiskäsitys ja seksuaalietiikka poikkeavat merkittävästi Setan näkemyksestä. Raamatun mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi ja seksuaalisuus on alisteinen tälle ydinkäsitykselle siten, että ihminen toteuttaa sitä miehen ja naisen välisessä yksiavioisessa avioliitossa.

Olisikin toivottavaa, että Helsingin kaupunki noudattaisi lakisääteisiä velvoitteitaan ja järjestää vaihtoehtoisen, perheiden ja oppilaiden vakaumuksen huomioivan tavan näiden yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä edistävien opintosuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Pekka Lahdenperä

varatuomari, Oulu