Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Lähetystyössä toimiminen ja johtaminen ei ole sidottu pappeuteen

 

Kirkkomme lähetystyön sisällöt ja sitä toteuttavien järjestöjen toiminta ja linjaukset herättävät tasaisesti keskustelua. Kirkon päätehtävä on erittäin hyvä syy käydä keskustelua! Valitettavan usein laajempi mielenkiinto lähetykseen näyttää heräävän vain budjettien teon ja rahan jaon yhteydessä. Seurakuntien luottamushenkilöiden rooliin toki kuuluu seurata, että yhteiset varat käytetään siihen, mihin ne on kohdennettu. Yhtenä kriteerinä on järjestöjen kotimaisen ja ulkomaisen työn suhde ja resurssien jakautuminen näiden välillä. Tästä järjestöt toimittavat tunnuslukuja tilinpäätösten ja vuosiraportoinnin osana.

Päätöksiä on kuitenkin viime aikoina tehty yhä enemmän kotimaan yhteiskunnallisesta ja kirkkopoliittisesta keskustelusta nousevilla teemoilla kuin itse lähetystoiminnan vaikutusten arvioinnilla.  Julkisuudessa on kuulunut johtopäätöksiä, joista osa näyttää perustuvan vaillinaisiin tietoihin ja jopa vääriin tulkintoihin.  Näkemysten olisi toivottavaa perustua tosiasioihin ja ne olisi syytä tuoda esiin yhteistyötä mahdollistavalla ja rakentavalla eikä vieraannuttavaa vastakkainasettelua syventävällä tavalla. Perustelut lähetystyön ja kansainvälisen vastuun tukemiselle nousevat toivottavasti jatkossakin seurakunnan ydintehtävästä ja kristilliseltä arvopohjalta.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Virkakäsitys ja oletukset sen taustalla olevasta ihmiskäsityksestä sekä vaikutuksista naisten asemaan ja mahdollisuuksiin toimia järjestöissä näyttää nousseen merkittäväksi asiaksi arvioitaessa lähetysjärjestöjä. Itse toimin lähetysyhdistys Kylväjässä ja näkemykseni edustavat kyseisen järjestön toimintakulttuuria. Kylväjässä pappeus ei ole tasa-arvokysymys. Järjestössämme kenenkään mahdollisuutta toimia, vaikuttaa tai johtaa ei ole sidottu pappeuteen, vaan se nähdään yhdeksi monista Raamatussa kuvatuista tehtävistä Kristuksen seurakuntaruumiissa. Jeesuksen antama lähetystehtävä sen sijaan koskee ja velvoittaa kaikkia kristittyjä. Olemme kaikki kutsutut elämään Jeesuksen todistajana ja omalla osaamisellamme ja panoksellamme viemään yhdessä Jumalan valtakunnan työtä eteenpäin, olemme sitten miehiä, naisia, pappeja tai maallikoita.

Kylväjän hallituksen näkemys on, että historiallisissa evankelisluterilaisissa kirkoissa pappisvirka vastaa Uuden testamentin paimenen virkaa, joka kuuluu miehelle. Linjauksen pohjalta ei sidota toisinajattelevien omaatuntoa tai kyseenalaisteta naispappien kutsumusta kirkon viranhaltijoina. Seurakuntayhteistyössä Kylväjä ei aseta ehtoja, vaan työntekijämme toimivat seurakuntien lähtökohdista käsin. Työntekijät, myös naispuoliset papit, hoitavat silloin virkatehtäviään ja kantavat vastuuta tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta seurakuntien omien käytäntöjen mukaan. Toimiessamme ulkomaisten yhteistyökirkkojen kanssa noudatamme niiden virkaratkaisuja, emmekä omalla toiminnallamme lisää jännitteitä.

Naisilla on kautta suomalaisen lähetyshistorian ollut merkittävä rooli Jumalan missiossa, koulutuksesta riippumatta. Yli puolet Kylväjän läheteistä on naisia. Kylväjässä palvelee viisi naispuolista lehtoria, kaksi työalueilla ja kolme kotimaassa. Järjestön operatiivisesta johtamisesta vastaavassa johtoryhmässä on kolme naista.

Kylväjässä kaikki toiminta liittyy lähetystyöhön. Järjestöllä ei ole pappeutta edellyttäviä virkoja tai kotimaantyötä. Tällä hetkellä Kylväjässä sekä lähetysjohtajana että kotimaantyön johtajana toimii maallikko. Johtoryhmän seitsemästä jäsenestä viisi on maallikkoja. Haluammekin muistuttaa maallikoiden ja vapaaehtoisten merkityksestä aktiivisina toimijoina koko kirkossa.

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisarvomme ei perustu sukupuoleen, virkaan, varallisuuteen, rotuun tai muihin vastaaviin tekijöihin. Olemme ihmisinä arvokkaita siksi, että Jumala on luonut meidät, ja Jeesus on kuollut meidän kaikkien puolesta. Arvomme ja identiteettimme pohja on siinä, että olemme Jumalan lapsia. Jumalan rakastamina saamme rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Tältä pohjalta Kylväjä tekee kokonaisvaltaista julistus- ja palvelutyötä usein kaikkein heikommassa asemassa olevien naisten, lasten ja vammaisten hyväksi.

Kirkkomme lähetysjärjestönä, yhdessä muiden perussopimuksen solmineiden järjestöjen kanssa, Kylväjä on kotimaassa kutsumassa ja varustamassa kristittyjä elämään lähetyselämää ja kantamaan vastuunsa Jeesuksen antamasta lähetystehtävästä. Ulkomaisen työn painopiste on toimia erityisesti siellä, missä on vähän kristittyjä ja kirkkoja. Kunnioittava suhtautuminen erilaisuutta ja vähemmistöjä kohtaan on työmme ehdoton edellytys ja työntekijöidemme ydinosaamista. Yhteistyöhakuisuus on keskeinen arvomme, muutoin emme kykenisi toimimaan eri konteksteissa sekä ulkomailla että kotimaassa.

Lähetystyölle on juuri nyt valtava tarve, sillä maailma on kokonaisvaltaisesti yhä rikkinäisempi. Evankeliumista nousevalle toivolle on kasvavan epävarmuuden keskellä käsinkosketeltava tilaus. Jumalan lähetys on meidän kaikkien tehtävä.

 
Kylvaja artikkelibanneri