Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Suomenmaa: Emeritakansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila puolustaa suomalaisten oikeutta uskonnonopetukseen

 

Kuva vuodelta 2015: Kimmo Brandt

Pitkäaikainen keskustavaikuttaja, ministeri Sirkka-Liisa Anttila puhui Keskustanaisten 70-vuotisjuhlassa suomalaisten oikeudesta uskonnonopetukseen. Hän ihmetteli puheessaan opetushallituksen sekavia ohjeita uskonnonopetukseen liittyen.

”Kes­kus­tan teh­tä­vä on huo­leh­tia suo­ma­lai­sen elä­män­muo­don säi­ly­mi­ses­tä. Sii­hen kuu­luu myös oi­keus saa­da oman us­kon­ton­sa ope­tus­ta kou­lus­sa ja käy­dä rip­pi­kou­lu”, totesi emeritakansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila Suomenmaan uutisessa.

Anttila puhui Satakunnan Keskustanaisten 70-vuotisjuhlassa.

SRO neliöb. 10-16.6.

Puheessaan Anttila totesi myös, että vähemmistöjen oikeudet tulee turvata, mutta sitä ei pidä tehdä valtaväestön oikeuksia poistamalla tai rajoittamalla.

”Mis­tä on tul­lut tämä suo­ma­lai­sel­le elä­män­muo­dol­le vie­ras suh­tau­tu­mi­nen us­kon­no­no­pe­tuk­seen? On­ko Ope­tus­hal­li­tuk­sel­la ja mi­nis­te­ri­öl­lä ”pal­lo hu­kas­sa”, kun oh­jeet ovat se­ka­via, yli­re­a­goi­via ja suo­ma­lai­sen elä­män ta­van vas­tai­sia? Ant­ti­la kummasteli puheessaan, kertoo Suomenmaa.