Piispainkokous vastustaa kenttäpiispan kelpoisuusehtojen muuttamista

 

Nykyinen kenttäpiispa on Pekka Särkiö.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous vastustaa puolustusministeriön ehdottamaa kenttäpiispan kelpoisuusvaatimusten muutosta.

Tämä todetaan piispainkokouksen lausunnossa, jonka se antoi esitysluonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jolla muutettaisiin Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 11 pykälä. Piispainkokous käsitteli asiaa ylimääräisessä istunnossaan 15.11.2022.

Piispainkokous yhtyy esitysluonnoksen muutosten tavoitteeseen, jonka mukaan sotilaspappien työssä ja Puolustusvoimien kirkollisen työn johtamistehtävissä tulee huomioida Puolustusvoimien osaamistarpeet. ”Puolustusvoimissa hankittu osaaminen ja kokemus ovat arvokkaita. Sekä kenttärovastin että kenttäpiispan tehtävissä on tärkeää, että virkaan valittu ymmärtää ja tuntee riittävän hyvin Puolustusvoimien tehtäviä, organisaatiota sekä puolustusvoimissa tehtävää kirkollista työtä”, lausunnossa todetaan.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Tällä hetkellä kenttäpiispan erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on ylempi pastoraalitutkinto. Esitysluonnoksen ehdotuksessa erityisenä kelpoisuusvaatimuksena olisi ylempi pastoraalitutkinto tai riittävä kokemus kenttärovastin tehtävästä. Ylempää pastoraalitutkintoa ei siis enää edellytettäisi.

Piispainkokous ei pidä muutosta tarkoituksenmukaisena, sillä kirkon näkökulmasta kenttäpiispa tarvitsee vahvaa hengellistä, teologista ja hallinnollista osaamista kirkollisissa tehtävissä, joita kenttäpiispalla on virkansa puolesta. Kenttäpiispa on mm. kirkolliskokouksen täysivaltainen jäsen, ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksessa. Toimiessaan Puolustusvoimien kirkollisen työn johtajana kenttäpiispa tarvitsee teologista osaamista ja kykyä myös hengelliseen johtamiseen.

Ehdotuksessa esitetään muutosta myös kenttärovastin kelpoisuusvaatimuksiin. Kenttärovastin kelpoisuusehtona on nykyään kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherran virkaan. Esitysluonnoksessa siihen ehdotetaan lisättävän ehdoksi riittävä kokemus sotilaspapin tehtävästä. Tämä on piispainkokouksen mielestä tarkoituksenmukainen ja kannatettava ehdotus. Kenttärovastit on yleensä rekrytoitu sotilaspapiston keskuudesta, eikä heillä ole virkansa perusteella tehtäviä Puolustusvoimien ulkopuolella kirkossa.