Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Piispainkokous ei esitä Lähetyslentäjiä lähetysjärjestöksi

 

Lähetyslentotehtävissä palvellut Cessna 206 -lentokone oli marraskuussa 2016 esillä Espoossa kauppakeskus Sellossa. Kuva Sari Savela

Piispainkokous päätti, ettei se tee kirkolliskokoukselle esitystä Suomen Lähetyslentäjät ry:n ottamisesta kirkon lähetysjärjestöksi.

Päätöksen perusteluissa todetaan, että yhdistys ei täytä lähetysjärjestöksi hyväksymisen edellytyksiä, jotka kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2018.

Piispainkokous kehottaa kirkon lähetysjärjestöjä nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön myös muiden lähetysyhdistysten kuin toisten perussopimusjärjestöjen kanssa.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Rippikoulun yhteydessä kastaminen ja järjestörippikoulujen lupaohjeistus jatkovalmisteluun

Piispainkokous päätti, että 15 vuotta täyttäneen kasteen saamista ja kirkkoon liittymistä rippikoulun alkuvaiheessa helpotetaan, ja lähetti asian jatkovalmisteluun.

Muutoksella pyritään siihen, että 15 vuotta täyttänyt kastamaton rippikouluun tuleva nuori voidaan kastaa ja liittää kirkon jäseneksi jo rippikoulun alkuvaiheessa. Näin hän voi tasavertaisesti muiden kanssa osallistua ehtoolliselle rippikoulun aikana, sillä kaste on ehtoolliselle osallistumisen edellytys. Nykysäädösten mukaan 15–17-vuotiaan tulee ennen kastetta osallistua rippikouluopetukseen, mutta alle 15-vuotiailta tätä ei edellytetä.

Myös aloite kristillisten järjestöjen rippikoululupaa koskevan päätöksen uudistamisesta lähetettiin jatkovalmisteluun. Aiempi päätös kristillisille järjestöille myönnettävästä rippikoululuvasta on vuodelta 2004. Päivitystarvetta ovat aiheuttaneet muutokset kirkkolainsäädännössä sekä uuden rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” käyttöönotto.

Kristillisen kirkon määrittely päivitetään

Piispainkokous päätti valmistella ohjeistuksen kristillisen kirkon ja uskontokunnan määrittelystä ja lähetti asian jatkovalmisteluun. Määrittelyä tarvitaan, koska mm. kirkkojärjestyksessä puhutaan toisista kristillisistä uskontokunnista, mutta ei määritellä kriteerejä uskontokunnan kristillisyydelle. Edellisen kerran piispainkokous on antanut asiasta ohjeistusta vuonna 1988.

Piispainkokous antoi lisäksi kokouksessaan lausunnon alistussäännösten purkamista pohtineen työryhmän mietinnöstä. Taustalla on kirkolliskokouksen keväällä 2017 antama tulevaisuustoimeksianto, jossa annettiin kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella niiden asioiden karsimista, joissa seurakuntien päätökset alistetaan tuomiokapitulien tai kirkkohallituksen päätettäviksi. Piispainkokous pitää tärkeänä, että uudistuksissa ei vähennetä tuomiokapitulien mahdollisuuksia valvoa seurakunnan toimintaa ja taloutta.

Piispainkokous kuuli myös väliraportin seurakuntatyön johtamisen tutkinnon uudistamistyöstä. Jatkovalmistelu annettiin työryhmän tehtäväksi.

Kirkon viestintä