Kysely: Valtaosa papeista on huolissaan ympäristön tilasta

 

Nuoret osoittivat mieltä ilmaston puolesta Eduskuntatalon edustalla 27.9.2019. Voisivatko papit tehdä samankaltaisen tempauksen? Kuva: Kirkon kuvapankki, Aarne Ormio

Suomessa naispapit elävät ekologisemmin kuin miespapit. Tämä käy ilmi Hilla Inkilän tekemästä kyselytutkimuksesta, johon hän sai vastaukset 342 henkilöltä. Tutkimus kartoitti evankelis-luterilaisen kirkon pappien ympäristönäkemyksiä.

Tulosten valossa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papisto pitää Raamattua ja kristillistä teologiaa sisällöiltään varsin ympäristömyönteisinä. Niissä nähdään aineksia ympäristöarvojen ja ympäristönsuojelun tukemiseen ja perustelemiseen.

Suurin osa papeista on huolissaan ympäristön nykytilasta ja ajattelee ympäristönsuojelun lukeutuvan melko suurelta osin kirkon ydintehtäviin.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Nuoremmat ovat ympäristöorientoituneempia vanhempiin kollegoihinsa nähden.

Selkeä enemmistö papeista pitää Kirkon ympäristödiplomia tärkeänä asiana.

Hilla Inkilä päätyykin toteamaan, että papiston osalta Kirkon ympäristödiplomi vaikuttaa täyttäneen tarkoituksensa paitsi ympäristöasioiden integroimisessa seurakunnan toimintaan myös siinä, että seurakuntalaiset tiedostaisivat oman toimintansa ympäristövaikutukset sekä vaikutusmahdollisuutensa niihin.

Yli puolet papeista oli luokiteltavissa elintavoiltaan jonkin verran ympäristöystävällisten toimijoiden joukkoon.

Naispapit ovat tässä aktiivisempia kuin miespapit ja näkevät ympäristöasioiden integroituvan voimakkaammin kirkkoon, Raamattuun ja kristilliseen teologiaan.

Naiset ovat miehiä useammin sitä mieltä, että luonnolla on itseisarvo, minkä lisäksi he puoltavat ympäristönsuojelun asemaa osana kirkon ydintehtävää pontevammin kuin miehet.

Naisten havaittiin elävän miespuolisia kollegojansa ympäristöystävällisemmin.

Hiippakuntien välillä tutkimus ei tuonut esiin merkitsevää eroa muualla kuin elintavoissa, joissa Espoon hiippakunnan pappien todettiin elävän keskimäärin ympäristöystävällisemmin kuin Oulun, Mikkelin ja Tampereen hiippakuntien sekä Turun arkkihiippakunnan pappien.

Hilla Inkilä teki kyselytutkimuksen pro gradu -työnään Itä-Suomen yliopistossa. Aineiston hän keräsi Suomen kirkon pappisliiton avustuksella, e-lomakkeella.

Päätavoite oli kartoittaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien ympäristönäkemyksiä.

Tutkimuskysymyksiä oli kolme. Millaisena papit näkevät kristillisen teologian ja Raamatun suhteen ympäristöasioihin? Millaisia näkemyksiä papeilla on Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ympäristökasvattajana ja -toimijana? Millaisia ovat pappien henkilökohtaiset näkemykset uskon, teologian ja ympäristöasioiden suhteesta, ja miten he itse toimivat ympäristöongelmiin puuttumiseksi?

Pro gradun tiivistelmässä todetaan, että aineisto edusti papistoa sen verran kattavasti sukupuoli-, hiippakunta- ja ikäjakautumaltaan, että tulokset voidaan yleistää koskemaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papistoa kokonaisuudessaan.

Tutkielma valmistui syyskuussa.