Juhana Pohjola menetti pappisvirkansa

 

Oulun hiippakunnan papistoon kuulunut Lähetyshiippakunnassa toimiva Juhana Pohjola on menettänyt pappisvirkansa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli määräsi 5.8.2014 Juhana Pohjolan menettämään pappisvirkansa kirkon lainsäädännön mukaisesti (KL 5: 3.3), tuomiokapitulin tiedotteessa todetaan. Päätös tuli voimaan heti.
Aiemmin lähettämässään vastauksessa Oulun tuomiokapitulille Juhana Pohjola toteaa saaneensa kutsun pappisvirkaan tuomiokapitulilta piispa Olavi Rimpiläisen johdolla. Pappeuskirjassa 18.12.1999 tuolloin todettiin hänet kelvolliseksi pappisvirkaan vihittäväksi ja hänet määrättiin Luther-säätiön palvelukseen.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli tiedotti päätöksestä tänään:

”Tuomiokapituli katsoi selvitetyksi, että Oulun hiippakunnan papistoon kuulunut Juhana Pohjola on toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja rikkonut 18.12.1999 antamansa pappislupauksen sekä osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina ryhtymällä Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaaniksi, johtamalla lähetyshiippakunnan kansliaa, kuulumalla sen pappiskollegioon, toimimalla sen konsistorin jäsenenä ja alaisuudessa sekä Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramiehen kaitsennassa ja apuna.”

Perheniemi neliöb. elokuu MJa

”Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta on perustettu maaliskuussa 2013. Kyseinen yhteisö, joka on rekisteröimätön yhdistys, on organisoitunut kristillisen kirkon tapaan siten, että sillä on omat seurakunnat, hiippakunta ja piispa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat maaliskuussa 2013 yhdessä todenneet, ettei muodostetulla lähetyshiippakunnalla ole kirkossamme organisatorista asemaa eikä se kiinnity kirkkomme rakenteeseen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin toimiminen lähetyshiippakunnan tehtävissä on piispojen kannanoton mukaan ilmeisessä ristiriidassa papilta odotettavan lojaalisuuden ja pappislupauksen kanssa.”

Tuomiokapituli perustelee päätöstään Kirkkolain pykälällä 5: 3.3

”Papille, joka toimii vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta tai laiminlyö niitä taikka käyttäytyy papille sopimattomalla tavalla, tuomiokapituli voi asian laadun mukaan antaa kirjallisen varoituksen tai pidättää hänet pappisvirasta vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos papin sopimaton käyttäytyminen, laiminlyönnit pappisvirassa tai käyttäytyminen muutoin osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina, tuomiokapituli voi määrätä hänet menettämään pappisvirkansa.”

 
Missiokampanja ilmainen (IRR-TV)