Hyvät: Viikon debatti ehdolla vuoden radio-ohjelmaksi: ”Lajissaan ainutlaatuinen” – Radio Dei kisaa myös juontajatittelistä

Ehjänä syntynyt – eheytyskielto -kansalaisaloite kaatui 21.2.2023 – Mutta mitkä olivat aloitteen viat?

 

Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen keräsi vuoden 2021 aikana yli 50 000 kannatusilmoitusta ja eteni eduskunnan käsittelyyn. Sen tarkoituksena oli kriminalisoida kaikki toimenpiteet, jotka voitaisiin luokitella seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin ”eheytyshoidoksi” tai ”eheytysterapiaksi”. Käytännössä se olisi merkinnyt sakko- tai vankilatuomiota “eheyttäjille”.

Aloitteentekijät edustivat pääosin vihervasemmistoa ja sateenkaarijärjestöjen edustajia. Mukana oli mm. SETA ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Trans ry:n varapuheenjohtaja.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

Tällä kertaa ”eheytyshoitojen” kriminalisointi ei kuitenkaan onnistunut. Helsingin Sanomat uutisoi 22.2.2023, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti edellisenä päivänä, että kansalaisaloitteen käsittely valiokunnassa päättyy. Valiokunta kuuli useita asiantuntijatahoja, mutta aloite ei tule etenemään lainsäädännöksi tällä vaalikaudella. Syyksi valiokunnan pöytäkirjaan kirjattiin, että ”niin kutsuttujen eheytyshoitojen kriminalisointi ei kuulu sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialaan”.

Olin Suomen Evankelinen Allianssi ry:n (SEA) puheenjohtajan Kirsi Rothforsin kanssa kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 3.2.2023. Lausuntomme (15 sivua) on luettavissa tästä.

Totesimme, että ketään ei saa painostaa tai pakottaa seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen. Kansalaisaloitteen huoli oli oikea, mutta kriminalisointi kääntyy niitä vastaan, joita on tarkoitus auttaa. Sen takia SEA totesi, että kansalaisaloite tulee hylätä. Keskityimme seuraaviin epäkohtiin:

  1. EHEYTYSHOIDON EPÄTARKKA MÄÄRITELMÄ. Kansalaisaloite: ”Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja.”

Kansalaisaloite ei määrittele käsitteitä ”eheytyshoito” ja ”eheytysterapia” (engl. conversion therapy). Kriminalisoinnin vaatimus vaatisi kuitenkin tarkkaa määrittelyä mikä on rikollista ja rangaistavaa. Täsmällisempi termi olisi Amerikan psykologinen yhdistys (APA) käyttämä seksuaalisen suuntautumisen muutosyritys (sexual orientation change effort, SOCE).

APA:n (2021) mukaan muutosyritykset voivat sisältää seuraavia asioita: suosituksen seurusteluun jonkun eri sukupuolta olevan kanssa, kehotus ei-seksuaaliseen läheisyyteen ja yhteyteen heteroseksuaalisten samaa sukupuolta olevien kanssa, ei-eroottisen kosketuksen saaminen samalta sukupuolelta, uskonnon harjoittamista (rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen, eksorkismi ja ripittäytyminen kiusauksista samaan sukupuoleen), ehdollistamista aversiolla, perinteisen sukupuolen ilmaisun ja sukupuoliroolikäyttäytymisen harjoittaminen ja sellaisen käytöksen tukahduttaminen, joka ei sovi omalle sukupuolelle.

Me totesimme, että osa näistä on normaalia uskonnon harjoittamista, osa sosiaalisten taitojen opettelua, osa epäeettistä toimintaa. Kysyimme: mikä näistä pitäisi kriminalisoida eli tuomiona olisi sakkoja tai vankilatuomio?

  1. KANSALAISALOITE ANTAA YKSIPUOLISEN KUVAN ”EHEYTYSHOITOJEN” TIETEELLISESTÄ TUTKIMUSTIEDOSTA. Kansalaisaloite: ”Tieteellisen tutkimustiedon perusteella seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä ei voida muuttaa eheytyshoitojen kaltaisilla toimenpiteillä.”

Perusteellisin selvitys tästä aiheesta on Amerikan psykologisen yhdistyksen (APA) Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation (2009), joka oli tutkimuskatsaus 83:sta tieteellisestä tutkimuksesta. Sen mukaan ”jotkut yksilöt kokivat hyötyneensä seksuaalisuuden muutosyrityksistä, kun taas toiset kokivat, että heitä oli vahingoitettu.” (s.3) Johtopäätös oli: “Ei ole olemassa riittäviä tieteellisen tarkkuuden täyttäviä tutkimuksia, joiden perusteella voisimme päätellä kykenevätkö nykyään käytettävät muutosyritykset seksuaalisen suuntautumisen muutokseen vai eivätkö ne kykene siihen.” (s.120) Kansalaisaloite väitti, että “eheytyshoidot” ovat tehottomia, vaikka APA:n mukaan siitä ei ole riittäviä todisteita.

APAn (2009) mukaan tarvittaisiin muutoksen pysyvyyttä seuraava pitkittäistutkimus. Tällainen tutkimus julkaistiin 2011. Stanton L. Jones ja Mark A. Yarhouse (“A longitudinal study of attempted religiously-mediated sexual orientation change.” Journal of Sex and Marital Therapy, 2011, Volume 37, sivut 404-427) julkaisivat 6-7-vuoden seurantatutkimuksen 98:sta seksuaalisuuden muutosta yrittäneestä, jotka osallistuivat kristillisten ex-gayjärjestöjen toimintaan. 23% koki merkittävää homoeroottisen kiinnostuksen vähentymistä ja merkittävää siirtymistä heteroseksuaaliseen kiinnostukseen ja toimintaan. 30% koki, että homoseksuaalinen vetovoima ei ollut hävinnyt, mutta se ilmeni vain satunnaisesti, joka ei tuottanut ahdistusta. Lopuilla oli vain vähäistä tai ei mitään muutosta. 20% oli luopunut muutosprosessista ja omaksunut homoidentiteetin.

Seksuaalinen kiinnostus ei ole kaikilla ihmisillä muuttumatonta vaan joillakin se on joustavaa, mikä mahdollistaa sen muuttumisen.

Jonesin ja Yarhousen tutkimus on perusteellisin tutkimus seksuaalisuuden muutosta yrittäneistä, mutta sitä ei ole huomioitu tarpeeksi. Esimerkiksi Suomen psykiatriyhdistyksen kielteinen kannanotto muutoshoitoihin 11.3.2021 ja Suomen psykologiliiton vastaava kannanotto 15.6.2021 eivät ole ottaneet huomioon Jonesin ja Yarhousen tutkimusta eivätkä Amerikan psykologisen yhdistyksen lausuntoa vuodelta 2009. Seksuaalinen kiinnostus ei ole kaikilla ihmisillä muuttumatonta vaan joillakin se on joustavaa, mikä mahdollistaa sen muuttumisen. Muutokset ovat kuitenkin spontaanisti syntyviä eikä niitä saada aikaan jollain tekniikalla.

Kansalaisaloite: ”Lisäksi on tutkimusnäyttöä siitä, että eheytyshoidot aiheuttavat pitkäaikaista haittaa sekä kuormitusta kohteena olevan mielenterveydelle.”

Paul Sullinsin (2022) tutkimus on tämän hetken pätevin tutkimus, koska se oli valtakunnallinen satunnaisotos (1518 ihmistä USA:ssa). Muutosyrityksiin osallistuneilla ei ollut suurempaa itsetuhoisuutta verrattuna niihin, jotka eivät olleet osallistuneet muutosyrityksiin. Ne aikuiset, jotka eivät osallistuneet muutosyrityksiä olivat yrittäneet 5 kertaa useammin itsemurhaa kuin ne, jotka olivat osallistuneet muutosyrityksiin (Paul Sullins: ”Sexual Orientation Change Eforts Do Not Increase Suicide: Correcting a False Research Narrative” Archives of Sexual Behavior 2022, Oct; 51(7): 3377-3393)

  1. KANSALAISALOITE RIKKOO USKONNONVAPAUTTA. Kansalaisaloite: ”Aloitteen tavoitteena ei ole ns. sielunhoidon tai muun uskonnonvapauden harjoittamisen kieltäminen, niin kauan kuin se ei muutu perusoikeuksia ja terveyttä loukkaavaksi ’eheyttämiseksi’.”

Haasteena on rajanveto ”eheyttävän” sielunhoidon ja ”ei-eheyttävän” sielunhoidon välillä. SETA:n hallituksen mukaan (10.3.2022) täyskiellon tulisi koskea ”uskonnonharjoitukseksi luettavia muutospyrkimyksiin tähtääviin käytäntöjä (kuten yhteinen rukoilu toisen puolesta seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttamiseksi)”.

Kansalaisaloite olisi vaarantanut uskonnonvapauden, joka takaa sen, että kristillisillä seurakunnilla on oikeus opastaa jäseniään elämään uskonsa mukaisesti ja etsimään elämäänsä muutosta Raamatuun pohjautuvan opastuksen ja sielunhoidon kautta.

  1. KANSALAISALOITE RIKKOO YKSILÖN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA. Kansalaisaloite: ”Eheytyshoidon kohdalla voi kuitenkin olla myös kyse tilanteesta, jossa täysi-ikäinen ja -valtainen henkilö, joka voi puhtaan juridisesta näkökulmasta antaa suostumuksensa eheytyshoitoon, on sosiaalisista, taloudellisista tai mielenterveydellisistä syistä tilanteessa, jossa eheytyshoidosta kieltäytyminen ei käytännössä ole mahdollista. Myös täysi-ikäisille annettavat ja tarjottavat eheytyshoidot olisi siis kriminalisoitava.”

On huolestuttavaa, että tahot, jotka kannattavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen itsemääräämisoikeutta ovat riistämässä itsemääräämisoikeuden silloin kun seksuaalivähemmistöön kuuluva itse haluaa muutosta seksuaalisuuteensa tai sukupuolivähemmistöön kuuluva haluaisi hyväksyä biologisen sukupuolensa ja välttää korjausleikkaukset.

Valitettavasti jotkut ajautuvat etsimään muutosta yhteisönsä painostamana, mutta kansalaisaloite kohtelee kaikkia muutosta etsiviä uskontonsa aivopeseminä lapsina, jotka eivät kykene päättämään mitä haluavat. Tämä näkökulma ohittaa sen, että ihminen haluaa elää vakaumuksensa mukaisesti ja tavoitella siihen kuuluvia ihanteita.

  1. KRIMINALISOINTI KARKOTTAISI MUUTOSTA ETSIVÄT MIELENTERVEYSPALVELUISTA JA AJAISI HEIDÄT SYVEMMÄLLE EPÄTOIVOON.

Muutosta etsivät eivät hakeudu uskonsa takia sateenkaariliikkeen palveluihin vaan konservatiivisiin seurakuntiin ja mielenterveyspalveluihin. Kriminalisointi halvaannuttaa asiakaskohtaamiset. Miten psykoterapeutti tai pastori uskaltaisi kohdata muutosta etsivän ihmisen, jos hän joutuisi pelkäämään, että saisi rangaistuksen, jos mikä tahansa hänen sanansa voitaisiin tulkita ”eheyttämiseksi”? Sakkojen tai vankilatuomion pelko halvaannuttaisi asiakaslähtöisen empaattisen kohtaamisen tällaisissa tilanteissa.

Nämä vaatimukset edustavat totalitarismia tai Putinin Venäjää, mutta eivät vapaata yhteiskuntaa.

  1. KANSALAISALOITTEEN HALU SULKEA “EHEYTTÄJÄT“ YHTEISKUNNAN PALVELUJEN JA ETUJEN ULKOPUOLELLE ON ASKEL KOHTI AUTORITAARISTA YHTEISKUNTAA Kansalaisaloite: ”Rikokseksi säätäminen antaisi myös selkeän signaalin siitä, että eheytyshoidot eivät ole yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä, sekä sulkisi eheytyshoitoja tarjoavat toimijat yhteiskunnan eri palveluiden ja etujen ulkopuolelle. Jatkossa esimerkiksi eheytyshoitoja tarjoava yhdistys voisi olla mahdollista julistaa lakkautetuksi.”

SETA:n hallitus (10.3.2022) menee vielä pidemmälle. Sen mukaan täyskiellon tulisi koskea mm.: muutospyrkimyksiin kehottamista ja kannustamista Suomessa tai sen ulkopuolella, muutospyrkimyksiin kannustavan toiminnan mainostamista ml. tiedon välittäminen toiminnasta Suomen rajojen ulkopuolella sekä matkan välittäminen, järjestäminen tai sen rahoittaminen muutospyrkimyksiin osallistumiseksi Suomen rajojen ulkopuolella.

Nämä vaatimukset edustavat totalitarismia tai Putinin Venäjää, mutta eivät vapaata yhteiskuntaa. Ne rikkovat liikkumisvapautta, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta.

JOHTOPÄÄTÖS. Totesimme, että kansalaisaloite tulee hylätä. Väärinkäytökset uskonyhteisöissä tulee hoitaa asiantuntevan koulutuksen ja asiatiedon lisäämisen kautta. Mielenterveysjärjestöjen tulisi kouluttaa henkilöstöään siinä, miten kohdata asiakaskeskeisesti seksuaalisuuden muutosta etsivä konservatiivinen uskonnollinen asiakas.